درباره نشریه

عنوان

نشریه علمی راهبردهای بازرگانی

صاحب امتیاز

دانشگاه شاهد

مدیر مسئول

دکتر رسول روشن

سردبیر

دکتر ناصر یزدانی

دوره انتشار

دوفصلنامه

زمینه فعالیت علمی

راهبرد و سیاست گذاری مدیریت بازرگانی

نشانی

تهران-روبروی حرم امام خمینی-دانشگاه شاهد-اداره انتشارات ،دفتر نشریه علمی راهبردهای بازرگانی

پست الکترونیکی

cs@shahed.ac.ir