لیست داوران سال 1398

نام نام خانوادگی رتبه علمی رتبه / سازمان
مجید اسماعیل پور دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس
منیژه بحرینی زاد دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس
عبدالرضا بیگی نیا دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
سید حمید خداداد حسینی استاد استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
زهره دهدشتی شاهرخ دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
عباسعلی رستگار دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
مصطفی رشیدی استادیار استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
مهدی سبحانی نژاد دانشیار دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
احمد سرداری دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
ابوالفضل شاه آبادی استاد استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی و  اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران
حمید شاه بندرزاده دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس
رضا عباسی استادیار استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
شهریار عزیزی دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
حسن فارسیجانی دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
داود فیض استاد استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
عبدالحسین کرم پور استادیار استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده صنعتی مالک اشتر
محمدرضا کریمی علویجه دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبا طبائی
اسماعیل  ملک اخلاق استاد  استاد گروه مدیریت بازرگانی  دانشگاه گیلان