لیست داوران 1400

آمنه خدیور دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهراء
فریبرز رحیم نیا استاد استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
عباسعلی رستگار دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
مینا رنجبرفرد استادیار استادیار، گروه مدیریت فن آوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا
ناصر یزدانی دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
احمد سرداری دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
ابوالفضل شاه آبادی استاد استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی و  اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران
حمید شاه بندرزاده دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس
رضا عباسی دانشیار استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
شهریار عزیزی دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
حسن فارسیجانی دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
داود فیض استاد استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
منیژه قره چه دانشیار دانشیار،  گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی
عبدالحسین کرم پور استادیار استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده صنعتی مالک اشتر
محمدرضا کریمی علویجه دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبا طبائی
مجید محمدشفیعی دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان
محسن نظری دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران