لیست داوران سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
مجید اسماعیل پور دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس
علی بدیع زاده دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عبدالرضا بیگی نیا دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
سید حمید خداداد حسینی استاد استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
آمنه خدیور دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهراء
زهره دهدشتی شاهرخ دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
عباسعلی رستگار دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
احمد سرداری دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
ابوالفضل شاه آبادی استاد استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی و  اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران
حمید شاه بندرزاده دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس
رضا عباسی دانشیار استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
شهریار عزیزی دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
حسن فارسیجانی دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
عبدالحسین کرم پور استادیار استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده صنعتی مالک اشتر
محمدرضا کریمی علویجه دانشیار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبا طبائی