بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد چهار تن از سرداران دفاع مقدس (شهیدان خرازی، زین‌الدین، همت و باکری) در فاصله زمانی 65-1360 پرداخته است. برای شناسایی این عوامل و میزان تأثیر هر کدام، طرح تحقیق به تبیین 6 عامل مدیریتی در قالب فرضیات تحقیق پرداخته است که این عوامل عبارتند از: سبک مدیریتی بر مبنای پیش فرض‌های X ،Y و Z - اصل «پیشتازی و پیشقدمی»-اصل «اشتراک فرهنگی»- اصل «ویژگی‌های فردی». جامعه آماری در این طرح کلیه فرماندهان لشکرهای 14،17، 27 و 31 نیروی زمینی سپاه هستند که از بین آن‌ها تعداد 130 نفر به‌عنوان نمونه، انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌ای است که اعتبار آن براساس آلفای کرونباخ، برابر 79/0 بوده است. پس از تجزیه و تحلیل، نتایج نشان داد که: فرماندهان مورد مطالعه از عوامل مدیریتی بیش از سطح متوسط استفاده می‌کرده‌اند. به عبارت دبگر تأثیر عوامل ششگانه مدیریتی تأببد گردبد اما ابن تأثبر یکسان نبوده، به‌طوری‌که میزان تأثیر عوامل مذکور از بیش‌ترین به کم‌ترین عبارتند از: اصل «پیشتازی و پیشقدمی»، «سبک Z»،«سبک Y»،«ویژگی‌های فردی»،«اشتراک فرهنگی»و «سبک X».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Effective Management Parameters on IRGC (Islamic Revo-loutionary Gaurd Corps) Comman-ders' Performance During The Imposed War, Holy Defense

نویسنده [English]

  • S.M. Madani
چکیده [English]

In this research, the role of the effective management parameters on the performance of four IRGC commanders (Sardaran) is examined during the imposed war, holy defense in the of 1360-1365.To identify the influencing parameters and their effectiveness, the research design explains the six management parameters in the form of research hypotheses. These parameters are: Management styles bused on the X,Yand Z propositions, which are named, "herald and pioneer" principle, "cultural cooperation" principle and "individual characteristics" principle. The study population includes all the commanders of 14th, 17th , 27th , 31th divisions of the IRGC Army, 130 commanders have been chosen as the sample. The measurement tool is a questionair whose reliability is calculated 0/79, based on Koronbach Alpha. After analyzing process, the effectiveness of six mentioned management parameters on commanders' function was confirmed. But this effectiveness was not identical in such a way that the effectiveness of said parameters from the most to the least are: herald and pioneer principles ,Methode of Z theory ,Methode of Y theory ,individual characteristic ,cultural cooperation ,Methode of X theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commanding
  • Holy Defense
  • methode of management
  • Martyred commanders
  • Leadership