رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران و تنیدگی روانی ناشی از شغل کارکنان با تأکید بر گونه‌های شخصیتی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مدیران برای دست‌یافتن به اهداف مورد نظر خود و نفوذ در رفتار کارکنان از سبک های رهبری خاصی استفاده می‌کنند. به‌کارگیری هر یک از سبک‌های رهبری ممکن است در افزایش یا کاهش تنیدگی روانی ناشی از شغل /فشار روانی (استرس) کارکنان مؤثر باشد. از طرفی گونه‌های شخصیتی B ,A)) کارکنان نیز می‌تواند در افزایش و یا کاهش میزا ن تنیدگی روانی شغلی آنان ایفای نقش کند. در این پژوهش رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران (متغیر مستقل) و میزان تنیدگی روانی ناشی از شغل /فشارهای روانی (استرس) کارکنان (متغیر وابسته) با در نظر گرفتن گونه‌های شخصیتی B ,A)) آزمودنی‌ها (متغیر مداخله گر)، مورد بررسی قرار گرفته‌است. برای اجرای پژوهش مورد نظر، یکی از سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. پس از تعیین نمونه آماری)80 = n) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نامتناسب، از ابزار پرسشنامه (پرسشنامه سنجش سبک رهبری، پرسشنامه سنجش تنیدگی روانی ناشی از شغل / فشار روانی (استرس) و پرسشنامه تعیین گونۀ شخصیتی) برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از نمونه آماری، اقدام شده است. داده‌های جمع‌آوری شده نیز با استفاده از نرم افزارهای اکسل (Excel) و SPSS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه‌های تحقیق و تحلیل‌های آماری (توصیفی و استنباطی) حاکی از آن است که بین سبک‌های رهبری مدیران سازمان مورد مطالعه و میزان وجود تنیدگی روانی ناشی از شغل / فشار روانی (استرس) کارکنان شاغل در سازمان مورد نظر، رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، تأیید فرضیه‌های فرعی تحقیق، بیانگر تأیید فرضیه اصلی تحقیق است. رابطه مورد بحث با در نظرگرفتن نتایج به دست آمده از هر یک از سبک‌های رهبری و میزان شیوع تنیدگی روانی ناشی از شغل/ فشار روانی (استرس) در بین گونه‌های شخصیتی B ,A)) با یکدیگر متفاوت است. بر اساس نتایج این تحقیق در مجموع، میزان شیوع تنیدگی روانی ناشی از شغل / فشار روانی (استرس) در سبک رهبری اقتدارگرا (استبدادی- استثماری) از همه بیش‌تر و در سبک رهبری مشاوره‌ای-مشارکتی از همۀ سبک‌های رهبری کم‌تر است. سبک‌های رهبری حمایتی (پدر مآبانه- خیرخواهانه) و تفویضی- ایجابی از نظر میزان شدت شیوع تنیدگی روانی ناشی از شغل /فشار روانی، به ترتیب در مرتبه های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship Between Managers' Leadership Styles and the Employee Job Stress, with an Emphasis on Character Variances as an Intervention Variable

نویسندگان [English]

  • A.R., Beiginia,
  • F. Kalantari,
چکیده [English]

To get their goals and to influence on employees behavior, manager uses certain leadership styles. These styles maybe effective on increasing or reduction of job stress in employees. Character variances (A,B) of employees on the other hand, may play a role in reducing or increasing job stress. Considering character variances (A,B) of subjects (independent variable), this research has studied the relationship between manager leadership styles (independent variable) and the degree of employees' job stress (dependent variable). To perform this research a state organization, located in Tehran, was elected as the statistical population.
After determining statistical sample (n=80) though an unproportional stratified random sampling method, questionnaires instrument (questionnaire for assessing leadership styles, questionnaire for assessing job stress and questionnaire for setting character variances) were used to collect the necessary data. The collected data were tested by Eexcel and SPSS soft wares. The result of testing research hypotheses and inferential and descriptive statistical analysis show that there is a significant or relation between leadership styles of managers in studied organization and the degree of job stress in its employees. In other words, acceptance of additional hypotheses show the acceptance of main hypothesis.
Considering the results founded in every one of the leadership styles and the degree of prevalence of job stress among character variances (A,B) these relations are different. According to the results of this research, job stress, in general, is the most in Authoritarian Style of leadership (despotic-exploitative) and the least in consultative-participative on in terms of the degree of job stress prevalence, the supportive (parental) and delegative affirmative syles of leadership stand in research second and third places, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership style
  • Stress
  • A
  • B character variances
  • employee