بررسی و تبیین عوامل رفتاری و فرهنگی و سازوکار ثبت تجارب مدیران

نویسندگان

چکیده

تجربه، جوهر یادگیری سازمانی است که از موفقیت‌ها و شکست‌ها حاصل می‌‌شود و مستندسازی تجارب یکی از منابع اساسی توسعه و انتقال دانش و تجربه محسوب می‌شود. نظام علمی مستندسازی تجربه‌ها و مستندسازی تجارب مدیران ایرانی، نوید بخش مدیریت دانش بومی است. مدیران عالی بخش دولتی و خصوصی از تجارب مدیریتی ارزنده‌ای برخوردارند که مستندسازی آن‌ها بر غنای مدیریت در ایران می‌افزاید. برای تحقق این امر مهم، باید عوامل رفتاری و فرهنگی مستندسازی تجارب مدیران و سازوکار‌های ثبت تجربه را شناسایی کرد که این مقاله به این امر می‌پردازد. ابتدا ضمن مروری مختصر بر ادبیات موضوع و ارائه مدل مفهومی، متغیرهای پژوهش شناسایی‌شده و سپس با استفاده از روش پیمایشی، آراء و نظر خبرگان و صاحبنظران اخذ گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان با توجه نتایج حاصل، پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Explanation of the Behavioral and Cultural Factors Influencing the Documentation of Managers Experiences and its Mechanism

نویسندگان [English]

  • S.A. Ahmadi,
  • Sh. Elahi,
  • A. Salehi,
چکیده [English]

Experience, being the result of successes and failures, is by itself the essence of organizational learning.
Experience documentation is one of the important resources for knowledge development and experience transfer. Scientific system of experience documentation and documentation of Iranian managers experiences, gives some hopes for the localized knowledge management.
Public and private executives have valuable experiences and its documentation adds to th management prosperity in Iran. So identifying behavioral and cultural factors and mechanisms in the process of experience documentation is very important that the article addresses this.
First the literature is reviwed and the conceptual model is provided, the study's variables and identified, experts, views are collected and analyzed by a survey. Finally some suggestions are presented base on the study's results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience documentation
  • behavioral and cultural factors of Experience documentation
  • experience documatation mechanisms