بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری سازمانی نیروی انسانی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها، وظیفه حفظ و نگهداری نیروی انسانی می‌باشد. در این راستا، نرخ ترک خدمت به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ و چنان‌چه در حد متعارف قرار داشته باشد، عملکرد مدیریت در زمینه حفظ و نگهداری پرسنل، مطلوب قلمداد می‌شود. اما روی دیگر سکه نیز مطرح است و آن این‌که پرسنلی که در سازمان باقی مانده‌اند، برای ماندن چه دلایلی داشته‌اند. بدون شک ماندگاری سازمانی پرسنل با هر نوع دلیلی مطلوب مدیریت سازمان نبوده و چنانچه، ترکیب صحیحی از دلایل در این زمینه وجود داشته باشد، مدیریت سازمان می‌تواند با خاطری آسوده به فعالیت‌های خود بپردازد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که هر اندازه عوامل انگیزشی، تأثیر بیش‌تری برماندگاری سازمانی پرسنل داشته باشند، عملکرد مدیریت سازمان، مطلوب‌تر بوده است. در این مقاله سه دسته عوامل انگیزشی (رضایت شغلی)، عوامل محیط داخلی سازمان و عوامل محیط خارجی سازمان به عنوان اصلی‌ترین عوامل مؤثر برماندگاری سازمانی تعریف و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به‌دست آمده، نشان می‌دهد که عوامل محیط داخلی، محیط خارجی و انگیزشی از لحاظ تأثیر گذاری برماندگاری افراد در سازمان، رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین رابطه میزان تأثیر عوامل انگیزشی و تأثیر عوامل محیط خارجی برماندگاری افراد از نوع معکوس است یعنی هر چه تأثیر عوامل انگیزشی کاهش می‌یابد، تأثیر عوامل محیط خارجی بر ماندگاری پرسنل افزایش می‌یابد. مفهوم این رابطه این است که بسیاری از افرادی که از کارشان ناراضی هستند، بواسطه فشار عوامل محیط خارجی در سازمان باقی می‌مانند و این به هیچ عنوان برای مدیریت شرکت مطلوب نخواهد بود. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد عملکرد مدیریت شرکت در حفظ و نگهداری پرسنل مطلوب نبوده و لازم است، شیوه‌هایی جهت تأثیر هر چه بیش‌تر عوامل انگیزشی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employee Retention: An Investigation On The Influencing Factors

نویسندگان [English]

  • M. Ghazizadeh
  • J. Amanee
چکیده [English]

One of the most important tasks of the Human Resource Management (HRM) is employee retention. Hence, turnover rate is used to evaluate the HRM’s performance, and it is considered to be ok where the turnover rate is normal. However there exists another side for the coin which has got a lot to do with the reasons why the employees remain in the organization. By no doubt, the employee retention backed by any likely (weak) reason is not of value for the management. There would be no more tension for the managers in this case ust by some justified reasons coming into force for the employees to remain in the organization. In other words, the management performance has been considered to be perfect to the level of motivational factors being influential in this regard. Three main types of factors are identified and analyzed in this paper to influence the employee retention, naming motivational factors (job satisfaction), internal environmental factors, and lastly external environmental factors. Findings show that internal environmental factors, external environmental factors, and finally motivational factors influence the employees retention in the decreasing order. Moreover, the influence of motivational factors from one side, and the external environmental factors from the other side is reversely associated. That is, the more the influence of motivational factors on the employee retention decreases, the more the influence of the external environmental factors on the employee retention increases. It means that many of those unsatisfied of their job remain in the organization longer, just due to being forced to do so because of the external environmental factors. If it is so, then it would not be an ideal stand for the organization management. Moreover, the research findings show that the management performance in employee retaining has not been optimum. Therefore, it is necessary to make the motivational factors playing more active role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization retention
  • motivational factors
  • internal environmental factors
  • external environmental factors