ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش فرایند یادگیری سازمانی

نویسندگان

چکیده

یادگیری سازمانی فرایند به روز رسانی و تغییر الگوهای ذهنی مشترک سازمان است که از طریق اکتساب و به کارگیری اطلاعات، خلق دانش و نهادینه کردن آن در سازمان منجر به کسب مزیت رقابتی، افزایش سودآوری و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می‌شود. به عبارت دیگر، کارکرد اصلی فرایند یادگیری سازمانی کمک به سازمان در تطابق بهتر و مؤثرتر با محیط خارجی و افزایش قدرت پایداری در محیط رقابتی است. در این مقاله، شاخص‌های اندازه‌گیری مراحل چهارگانه فرایند یادگیری سازمانی استخراج و روایی محتوی، روایی سازه و روایی همگرا و واگرای آن با استفاده از روش‌های دلفی، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل متغیر سنجیده شده است. شاخص‌های تأیید شده در این مقاله اجزای تشکیل دهنده ابزار سنجش فرایند یادگیری سازمانی است که می‌تواند در اندازه‌گیری میزان یادگیری سازمانی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Building and Validating a Scale for Measurement of Organizational Learning Process

نویسندگان [English]

  • V. Ghorbanizadeh
  • A. Moshabbaki
چکیده [English]

Organizational learning is the process that updates and changes organizational shared mental models that in turn results in competitive advantage, profitability growth and ultimately organizational performance development by acquiring data, using information, creating and institutionalizing knowledge within organization. In the other words, organizational learning essentially aims the organization to adapt with external environment much effectively and promote its consistency in comparative situations.
This article develops indicators for measuring the four stages of organizational learning process and examines content validity, construct validity, convergent validity and discriminate validity of measurement device by using Delphi, confirmatory factor analysis and variable analysis methods.
Proved indicators in this study, forms one questionnaire that can be used for measuring amount of organizational learning in different firms and organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational learning process
  • information acquiring
  • information transferring
  • knowledge creating
  • knowledge institutionalizing