اصلاحات اداری در ایران: تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت

نویسندگان

چکیده

مدیریت دولتی نوین به عنوان یکی از استراتژی‌های ایجاد تحول در بخش دولتی راهکارهای متعددی فراروی دولت‌ها قرار داده‌است. از آن‌جا که این استراتژی، محور استراتژی‌های اصلاحات اداری در ایران قرار گرفته، بررسی آثار آن ضروری است. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به مبانی نظری مدیریت دولتی نوین و تجربه ایران در این زمینه با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ می‌دهیم که آیا کوچک‌سازی دولت به عنوان یکی از اقدامات استراتژیک مدیریت دولتی نوین در ایران موفق بوده است یا خیر. یافته‌ها حکایت از نتایجی ترکیبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Administration Reforms in Iran: Analysing Government Downsizing

نویسندگان [English]

  • H. Danaee-Fard
  • T. Abbasi,
چکیده [English]

The modern public administration as one of the reforming strategies in government section, provides the governments with several solutions. Since, this strategy is considered as a keystone for administrative reforms in Iran, hence the study on its consequences is urgent. Having a review on the theoretical bases of modern public administration and Iran's experiences on that, in this article an analytical approach is taken to answer the question of if the government downsizing has been effective as a strategic measure of modern public administration in Iran. Finding suggest some mixed results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Down-sizing
  • modern public administration
  • Privatization
  • decentralization
  • public sector