مطالعه زمان استاندارد انجام خدمات توسط مأمورین مؤظف در قطارهای مسافری ایران(با رویکرد افزایش بهره‌وری)

نویسندگان

چکیده

موضوع بهره‌وری یکی از مباحثی است که امروزه در تمام جهان و در کشور ما با جدیت دنبال می‌شود و منطقی است که افزایش آن در تمامی سازمان‌های تولیدی و خدماتی، از جمله اهداف اساسی مجموعه‌ها تلقی می‌گردد و در این راستا بهره‌وری یک مجموعه (خصوصاً یک مجموعه خدماتی) ‌از طریق شناخت صحیح و دقیق فعالیت‌های آن و نهایتاً ایجاد بهبودهای لازم حاصل می‌گردد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت حمل و نقل ریلی و مخصوصاً بخش مسافری، طی این تحقیق فعالیت‌های مأمورین مؤظف در 36 محور مختلف مورد بررسی واقع گردیده است. در این تحقیق، پس از مطالعه هر یک از فعالیت‌های مأمورین، زمانهای استاندارد مورد نیاز هر یک از عملیات با روش ساعت متوقف شونده (Stopwatch) محاسبه گردیده و بر اساس آن، تعداد مأمورین مؤظف قطارها در محورهای مختلف استخراج گردید و در نهایت راهکارهایی برای بهبود بهره‌وری حاصل از این مطالعه پیشنهاد شده است. مطالعه انجام شده نشان‌دهنده آنست که تقریباً 18% بهره‌وری نیروی کار در این خصوص با ترکیب و تخصیص مناسب مأمورین مؤظف قابل افزایش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Standard Time of Offering Services in the Iranian Passenger Trains (Improving the Productivity)

نویسندگان [English]

  • M. Bashiri
  • M. Pourseied Aghaii
  • F. Javahermanesh
چکیده [English]

Productivity is one of the most important subjects in the new world and each organization has to pay attention to this important issue. To improve productivity, it is necessary to determine each activity and find the improvable points. This is even more considerable for service industry. This study focuses on the services offered by workers of the passenger trains. The standard time of each activity was computed and were analysed by Stopwatch method. Finally, the number of workers needed was computed and some of th productivity improvement solutions were developed. The study indicated that the Labor productivity can be increased by 18%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time and motion study
  • MTM
  • rating factor
  • allowances
  • number of workers