ارائه و تبیین مدلی برای چگونگی تأثیرگذاری‌ سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و مبادله رهبر - پیرو بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های دولتی استان گلستان)

نویسندگان

چکیده

با ورود سازمان‌ها به ‌اقتصاد خدماتی، کیفیت خدمات به موضوع چالش‌برانگیزی برای آنها تبدیل شده‌است. به‌طوری که موفقیت سازمان‌ها در این اقتصاد، در گرو داشتن خدمات با کیفیت و کارکنانی مشتری مدار خواهد بود. تحقیقات گذشته نشان داده است که یکی از عوامل تأثیرگذار برکیفیت خدمات سازمان‌ها، وجود رفتارهای شهروندی در کارکنان بخصوص کارکنانی که به‌طور مستقیم در تعامل با مشتریان هستند، می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تأثیر سبک‌های رهبری (تحول‌آفرین ومبادله رهبر- پیرو) بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک‌های دولتی استان گلستان بوده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به‌طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می‌باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و مبادله رهبر- پیرو بر طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده در این تحقیق، می‌تواند بر رفتارهای شهروندی کارکنان بانک تأثیر‌گذار باشد. در نهایت محققین به منظور ارتقا و بهبود رفتارهای شهروندی کارکنان از طریق سبک‌های رهبری مربوطه، پیشنهاداتی در باب آموزش رهبری و توجه به ویژگی‌های اولیه رهبری در افراد به هنگام انتخاب و ارتقا آنها ارائه نموده اند.

کلیدواژه‌ها