کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدیریت و بازاریابی (مطالعه‌ی موردی: گروه‌بندی مشتریان بانک کشاورزی)

نویسندگان

چکیده

امروزه استفاده از شبکه‌های عصبی در بسیاری از حوزه‌ها مانند مهندسی برق، مکانیک، عمران، بازرگانی و مدیریت رایج است. استفاده از شبکه‌های عصبی در تحقیقات بازار، از مدیریت گردشگری شروع شده و به سایر حوزه‌های بازاریابی، از جمله تقسیم بازار و انتخاب مشتریان هدف گسترش پیدا کرده‌است. در این تحقیق با توجه به ضرورت شناسایی مشتریان هدف برای بانک کشاورزی برای تقسیم‌ مشتریان حساب جاری مهر بانک کشاورزی، از شبکه‌های عصبی خودسازمان‌ده استفاده شده است.مراحل اجرایی این تحقیق که از انواع تحقیق کاربردی و توصیفی- پیمایشی می‌باشد به این شرح است که ابتدا عوامل اثرگذار بر تقسیم‌بندی مشتریان در خوشه‌ها طی نظرخواهی از خبرگان شناسایی شده‌اند. سپس اطلاعات و داده‌های مورد نیاز، از سیستم اطلاعاتی مشتریان شعبه‌های منتخب اخذ شده، و مشتریان با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی و روش وارد، که هر دو از روش‌های خوشه‌بندی به‌شمار می‌روند، خوشه‌بندی شده‌اند. در ادامه، داده‌های قبل از تقسیم و نتایج پس از تقسیم‌بندی با هر دو روش تجزیه و تحلیل گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل تمایزات مقایسه شدند، که برتری شبکه‌ی عصبی مصنوعی آشکار گردید. در نهایت پیشنهادهایی برای مدیریت بانک و سایر محققین ارایه شده‌است.

کلیدواژه‌ها