طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران

نویسندگان

چکیده

امروزه دو مفهوم توسعه پایدار و یکپارچه‌سازی فرآیندها فضای کسب‌و‌کار را به شدت تحت‌تأثیر قرار‌داده‌است. بازاریابی نیز به‌عنوان یکی از علوم کسب‌و‌کار و صنعت خودرو به‌عنوان صنعت مادر و یکی از قطب‌های تولیدی از این تحولات بی‌تأثیر نبوده‌اند. در این راستا این مقاله با هدف طراحی مدل یکپارچه تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران به رشته تحریر درآمده‌است. در این راستا ابتدا ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار‌گرفته و چارچوب اولیه تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. سپس با استفاده از ابزارهای روش شناسی کیفی از جمله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق با خبرگان آشنا با موضوع، مدل اولیه توسعه پیدا کرده و مدل جامع تحقق بازاریابی پایدار پیشنهاد گردید. سپساز طریق برگزاری جلسات گروه کانون مدل اصلاح شده و مدل مفهومی نهایی تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. در آخرین گام مدل از طریق پیمایش میدانی مورد در قالب گسترده مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهند در میان مدل های متنوع بازاریابی مدل های بازاریابی درونی، بازاریابی فرهنگی یکپارچه، بازاریابی استراتژی محور، بازاریابی اخلاق گرا و بازاریابی نوع دوستانه مدل های بازاریابی اثرگذار بر تحقق بازاریابی پایدار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designation of Sustainable Marketing Fulfillment Model of Iranian Automobile Industry

نویسندگان [English]

  • M. Shafiee Roodposhti
  • S.H. Khodadad Hoseini
  • A. Kordnaich
  • M. Mohammadian
چکیده [English]

Nowadays two concepts of sustainable development and integration of processes have extremely influenced business atmosphere. Marketing, as one of business sciences, and automobile industry, as a parent industry, are influenced by these changes. In this direction, this article aims to design a integrated model for fulfillment of Iranian automobile industry sustainable marketing. For this purpose, available literature was reviewed and initial framework was designed for sustainable marketing fulfillment. Then, initial model was developed using qualitative methodology tool including open questionnaire and deep interview with experts and comprehensive sustainable marketing fulfillment model was proposed. The modified and ultimate conceptual model for sustainable marketing fulfillment was designed. In the last stage, the model was comprehensively surveyed and confirmed through field research. Findings showed that among various models of marketing, internal marketing, integrated cultural marketing, strategy-oriented marketing, moral-oriented marketing, and friendly marketing are models influencing sustainable marketing fulfillment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable marketing
  • Integrated marketing
  • Internal marketing
  • Iranian automobile industry