شناسایی و استخراج مولفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش "فراترکیب"

نویسندگان

چکیده

خرید آنی یکی از جنبه‌های رفتار مصرف کننده و کانون مهمی در فعالیت‌های بازاریابی است. با توجه به تاثیرات خرید آنی بر فعالیت‌های بازاریابی، هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر این مولفه و بررسی میزانتاثیر هریک از این عوامل می‌باشد.  تحقیق حاضر از نوع تحقیق‌های آمیخته است. (با توجه به ماهیت اکتشافی آن) یک مطالعه کیفی از نوع زمینه‌یابی است که به شناسایی عوامل پیشران خرید آنی می‌پردازد. سپس به آزمون تاثیر  این عوامل بر خرید آنی پرداخته است و از نوع کمی است. به منظور شناسایی مولفه‌ها، از روش فراترکیب استفاده شد.  دراین قسمت محققان 8 مولفه را شناسایی نمودند.  برای آزمون تاثیر این عوامل از بخش معادلات ساختاری نرم افزار لیزرل استفاده شد. به منظور انجام بررسی، پرسشنامه‌ای در مقیاس  5 درجه‌ای لیکرت تهیه شد. برای بررسی پایایی، از روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده گردید. به منظور بررسی روایی از روایی هم‌گرا و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. انتخاب نمونه به صورت هدفمند صورت گرفت و جامعه آماری شامل خریداران پوشاک در شهر مشهد مقدس، و نمونه آماری شامل 390 نفر بود که به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. برای بررسی فرضیه ها از بخش معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج نشان داد که  بیشترین میزان تاثیر مربوط به متغیرهای عوامل روحی و روانی و مزایای محصول با میزان تاثیر 28/0 و 18/0 است. تاثیر عوامل بازاریابی، شخصیت و موقعیتی بر خرید آنی معناداری مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and extraction of components using the method of propulsion impulse buying

نویسندگان [English]

  • Azim Zareie
  • Housein Balouchi

چکیده [English]

Impulse purchase is one the aspects of customers’ behavior and important axis in marketing. Considering the influence of impulse purchase on marketing activi-ties, this study aims to identify factors influencing this component. This is quali-tative discovering survey which examines driving factors of impulse purchase. Meta-synthesis approach was used for analysis of components. 8 components were identified in this section. For testing effects of these factors, Lisrel software structural equation was used. In the next step, 5-scale Likert questionnaire was provided. Chronbach Alpha and synthetic reliability method were applied for re-liability test. Also, convergent validity and confirmatory factor analysis were used for reliability survey. Statistical population included garment purchasers in Mashhad and statistical sample were 390 persons. Structural equation (route analysis) was used for hypothesis testing. Findings showed that maximum influ-ence is related to spiritual and mental variables and products advantages respec-tively by 0.28 and 0.18. In addition, marketing, character, and condition had no significant effect on impulse purchase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impulse purchase
  • Driving factors for impulse purchase
  • Meta-synthesis