تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان و اعتماد مصرف کننده برروی شهرت سازمان

نویسندگان

چکیده

امروزه به دلیل تاثیری که سازمان‌ها بر جامعه و زیستگاه خود می‌گذارند ، مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته و به عنوان یک متغیر تعیین کننده در تصمیم گیری‌ها مد نظر عموم مردم ، سازمانها و دولت ها قرار می گیرد. در این تحقیق رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و اعتماد مصرف کننده و شهرت سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. ابعاد مسئولیت اجتماعی بر مبنای مدل کارول (مسئولیت پذیری اقتصادی، مسئولیت پذیری قانونی، مسئولیت پذیری اخلاقی، مسئولیت پذیری خیرخواهانه یا اختیاری ) و اعتماد مصرف کننده بر اساس الگوی مایر ( اعتماد به تخصص ، اعتماد به یکپارچگی ، اعتماد به خیرخواهی اجتماعی ) در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر شهرت سازمان بررسی شده است.مطابق نتایج به دست آمده ابعاد مسئولیت اجتماعی با اعتماد مصرف کننده رابطه معناداری داشته و اعتماد مصرف کننده نیز با شهرت سازمان ارتباط معناداری دارد. همچنین تاثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمان ها بر فرهنگ و مشروعیت سازمان به عنوان واسطه اثر بر شهرت سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Influence of Organization’s So-cial Responsibility and Consumer’s Trust Aspects on Organization’s Reputation

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahchamani
  • Kamyar Kavoosi

چکیده [English]

Nowadays, due to the influence organizations have on society and environment, social responsibilities of organizations have been important, considered as a determining variable by government and institutes. In this research, the relation between organizations’ social responsibilities and consumer’s trust in one hand and organization’s reputation is surveyed. Social responsibility aspects were considered based on Carol model (economic responsibility, legal responsibility, moral responsibility, and well-wishing or arbitrary responsibility) and consumer’s trust were regarded based on Mayer model (trust on specialty, trust on integration, and trust on social well-wishing) and their effects on organization’s reputation are studied. According to the results, social responsibility aspects had significant relation with consumer’s trust while consumer’s trust had significant relation with organization’s reputation. In addition, influence of organizations’ social responsibilities measurements on its culture and legitimation as medium of effect on organization’s reputation was examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizations’ social responsibilities
  • consumer’s trust
  • Reputation
  • Culture
  • Legitimation