بررسی تأثیر تمایل به هم‌خَلقی ارزش بر یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد)

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

امروزه خلق ارزش برای مشتری در تعامل و به‌وسیله خود مشتری صورت می‌گیرد که این تعامل منجر به هم­خَلقی ارزش می­شود.  هم­خلقی ارزش مفهومی نوظهور در کسب و کار ، بازاریابی و نوآوری است. این مفهوم به مشارک مشتریان در طراحی و بهبود کالا و خدمات اشاره دارد و  می­تواند منجر به نوآوری و یادگیری در سازمان­ها شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمایل به هم­خَلقی ارزش بر یادگیری و نوآوری سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق شرکت­های مستقر در پارک علم و فناوری شهر یزد است، و  حجم نمونه مورد بررسی با توجه به جدول مورگان 118 شرکت به دست آمده است .روش انجام این تحقیق توصیفی_پیمایشی و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی است. در این پژوهش برای بررسی رابطه متغیرها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفادت از نرم‌افزار PLS استفاده شده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمایل به هم­خلقی ارزش موجب افزایش یادگیری و نوآوری سازمانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Influence of Tendency to Value Co-creation on Organizational Innovation and Learning (Case Study: Yazd Science Park)

نویسندگان [English]

  • Seyed mohamad tabatabainasab
  • Tahere Ashrafiaghda
چکیده [English]

Today value creation for customer is done by interaction with and by customer which this interaction leads to value co-creation.Value co-creation is new concept to marketing and business. This concept implies to customers’ engagement in design and improvement of goods leading to innovation and learning in organizations. This paper surveys influence of tendency to value co-creation on organizational innovation and learning. Statistical population includes companies based in Yazd science park and sample size is 118 companies according to Morgan Table. This is descriptive survey and random sampling was applied. Using PLC software, structured equation modeling was used for surveying relation of variables. Findings show that tendency to value co-creation increases organizational innovation and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Creation
  • Value Co-creation
  • Organizational Innovation
  • Organizational Learning