بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مشارکت کارکنان

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

«جو» و «مشارکت» از جمله مقوله‌هایی هستند که طی چند دهه اخیر توجه صاحبنظران و علاقه‌مندان به رفتار فردی، گروهی و سازمانی را به خود جلب کرده‌اند. در این تحقیق هدف آن است که ضمن بررسی مفاهیم و پیشینه جو و مشارکت در حوزه سازمانی، ارتباط آنها نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدین خاطر با استفاده از ابزار پرسشنامه، ارتباط بین دو متغیر مورد مطالعه در ۳۰ شرکت تولیدی - صنعتی آزمون شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر حاکی از آن است که بین جو سازمانی و مشارکت کارکنان در امور سازمان، رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Climate and Employee Participation

نویسنده [English]

  • Abdo Reza Beiginia
چکیده [English]

"Climate" and "Participation" are among the subject that have attracted the attention of authorities and those interested in individual, group, and organizational behavior during the recent decades. This study aims to review the history and the meaning of climate and participation in the organizational area and to study the relationship between these two variables. Using a questionnaire, the relationship between the above-mentioned variables was studied through a field study in thirty industrial manufacturing fields. The results showed a significant relationship between organizational climate and employee participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • Employee Participation