طراحی سیستم استنتاج فازی چندسطحی به منظور سنجش توانمندی استراتژیک، مورد مطالعه: سازمان شهرداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگویی جهت سنجش توانمندی استراتژیک یکی از شهرداری‌های استان بوشهر می­باشد. بدین منظور، با مطالعه ادبیات نظری، عوامل مؤثر بر توانمندی استراتژیک سازمان شناسایی و بر اساس آن مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید. با مطالعه پیشینه پژوهش، عوامل مدیریتی، انسانی-مالی، اجتماعی-فرهنگی، تحقیق و توسعه، بازاریابی و ارائه خدمات به­عنوان عوامل مؤثر بر توانمندی استراتژیک سازمان در نظر گرفته شدند. در این مقاله روشی برای سنجش توانمندی استراتژیک سازمان ارائه می‌شود که برای این منظور ابتدا پارامترهای موثر بر توانمندی استراتژیک سازمان تعیین شده و سپس بصورت یک ساختار چند سطحی دسته بندی می‌شوند. با توجه به عدم امکان تعریف تابع ریاضی صریح برای ارزیابی نحوه تاثیر عوامل موثر بر توانمندی استراتژیک سازمان، از کنترلرهای فازی استفاده شده و با کمک سیستم استنتاج فازی ممدانی، یک سیستم استنتاج فازی چند سطحی برای سنجش توانمندی استراتژیک سازمان طراحی شده است. مدل ارائه شده به‌منظور ارزیابی توانمندی استراتژیک سازمان یکی از شهرداری‌های استان بوشهر به‌کار رفته و نتایج حاصل بیانگر  عملکرد منطبق بر واقعیت سیستم استنتاج فازی ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد در سطح اول سیستم، عوامل مدیریتی دارای بیشترین اهمیت هستند و دربین پارامترهای زیرین آن، کنترل و پایش بیشترین تاثیر بر خروجی سیستم دارد.  از آنجا که از متغیرهای زبانی برای بررسی توانمندی استراتژیک شهرداری از نظر شاخص‌های مختلف استفاده شده است،  نمرات فازی در بازه صفر و یک به آن اختصاص داده می‌شود. طراحی سیستم در جعبه ابزار فازی متلب 2018  انجام شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of Multilevel Fuzzy Inference System to Measure Strategic Capability, Case Study: Municipal Organization

نویسندگان [English]

  • hamed jabbari 1
  • hamid shahbandarzadeh 2

1 persian gulf university

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is designing a model to evaluate the strategic capability of one of the municipalities of Bushehr province. Thus, via studying the theoretical literature, the affecting factors on strategic capability of organization has been identified and based on that, a conceptual model of the study has been designed. through studying the literature, managerial, human-financial, socio-cultural, research and development, marketing and service delivery, considered as effective factors on the strategic capability of the organization. this paper purposes a method for evaluating the strategic capability of the organization through determining and classifying the parameters affecting on strategic capability of the organization in multi-level structures. Due to the impossibility of defining an explicit mathematical function to evaluate the factors impact on organization strategic capability, a multi-level fuzzy inference system is designed through fuzzy controllers with the help of Mamdani fuzzy inference system. The proposed model has been applied to evaluate one of the Bushehr’s province municipality organization, and results shows the performance consistency prolong the fuzzy inference system. Experimental results, which its system has been designed in MATLAB 2018 fuzzy toolbox shows that in the first level of the system, managerial factors are the most important, and control and monitoring have the greatest impact on the system output in the lower level. Fuzzy scores are assigned ranging from zero to one, from that the language variables have been used to evaluate the strategic capability of the municipality in terms of various indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Strategic Capability
  • Multilevel Fuzzy Inference System
  • Municipality
1- ولیان؛ ح، کوشکی­جهرمی؛ ع  و بودلایی؛ ح. (1396). طراحی مدل رویکرد قابلیت‌های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک. پژوهش‌های مدیریت راهبردی. دوره 23، شماره 65، صص. 131-151.
2- حمیدی­زاده؛ ع، زارعی­متین؛ ح و خاندل؛ م. (1395). بررسی تأثیر عوامل استراتژیک بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری متغیر کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت گاز شهر بندرعباس). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال 8، شماره 15، صص. 16-44.
3- دانایی­فرد؛ حسن، برزگر؛ فاطمه و احمدی؛ هانیه. (1394). سازوکارهای ارتقای قابلیت‌های سازمانی در بخش دولتی،. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، صص. 91-106.
4- Amit R, Schoemaker p. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic management journal. vol. 14(1): p. 33-46.
5- حسینی؛ س.ف. (1394). تبیین همسویی پروژه‌های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان (مطالعه موردی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران). فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 7، شماره 22، صص. 86-97.
6- Kosinski W, Weigl M. (1997). Expert system with an adaptive fuzzy inference module. p. 525-532.
7-  ملکی؛ س و منفرد، س. (1394). ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام). فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 7، شماره 22، صص. 46-61.
8- آخوندی، م. (1394). شناسایی، ارزیابی و تشریح جامع عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در توسعۀ خدمات شهرداری‌های الکترونیک مناطق اصفهان. اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
9-  عدالتیان شهریاری؛ ج و خوش‌قامت؛ ک. (1394) تدوین ماموریت و ارزیابی عوامل راهبردی سازمان، دومین کنفرانس بین‌المللی آینده پژوهشی مدیریت و توسعه اقتصادی.
10- آرزمجو؛ هانیه، قاسمی‌نژاد؛ ی و طیار؛ ش. (1393). اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، دوره 29، شماره 3 (مسلسل 115)، صص. 125-151.
11-  نژادجوادی­پور؛ م. (1388). شناسایی، ارزیابی و تشریح جامع عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در توسعه خدمات شهرداری‌های الکترونیک مناطق تهران. فصلنامه مدیریت شهری. دوره 7، شماره 23، صص. 29-44.
12-  جهانگیر فارسی؛ ی، آقاجانی؛ ح و آقاجانی؛ ع.ا. (1388). شناسایی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکت­های کوچک و متوسط و ارائه مدلی اثربخش. فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، دوره 6، شماره 14، صص. 12-28.
13- Eva N, Sendjaya S, Prajogo D, Cavanagh A, Robin M. (2018). Creating strategic fit: Aligning servant leadership with organizational structure and strategy, Personnel Review. vol, 47(1): p. 166-186.
14- Miles SJ, Van Clieaf M. (2017). Strategic fit: Key to growing enterprise value through organizational capital. Business Horizons. vol, 60(1): p. 55-65
15- Da Silva ASL, Forte SHAC. (2016). Technology parks strategic capacity evaluation structure: a framework proposal for implementation in Latin America. RAI Revista de Administracao e Inovacao. vol, 13(1): p. 67-75.
16- Silva AP, Santos CM. (2012). Financial and strategic factors associated with the profitability and growth of SME in Portugal. International Journal of Economics and Finance. vol, 4(3): p. 46-60
17- Soderlund J, Tell F. (2011). Strategy and capabilities in the P-form Corporation: Linking strategic direction with organizational capabilitiest. Emerald Group Publishing Limited. In Project-Based Organizing and Strategic Managemen. p. 235-262
18- Robinson L, Minikin B. (2011). Developing strategic capacity in Olympic sport organisations. Sport, Business and Management: An International Journal. vol, 1(3): p. 219-233
19- Gilgeous V. (1995). Strategic concerns and capability impeders. International Journal of Operations & Production Management.  vol. 15(10): p. 4-29
20-  محمدشفیعی؛ م، سیفی؛ م و محمدی؛ م. (1397). تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود فرآیندهای داخلی، رضایت مشتریان و سودآوری (مورد مطالعه: شعب سازمان تامین اجتماعی اصفهان). نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، دوره 15، شماره 12، صص. 31-48.
21- یوسفلی؛ ا کریم­پورخامنه؛ و و نوروزی، ر. (1399). تعیین درجه سبز بودن محصولات نفتی با استفاده از سیستم. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 18، شماره 57، صص. 213-234.
22- یوسفلی؛ ا و یوسفلی؛ ز. (1396). سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت مدیریت استعداد. پزوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 9، شماره 17، صص. 105-128.
23- ناطق گلستان؛ ا و حاجی­نقی؛ م. (1398). تصمیم گیری در معاملات روزانه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس یک چارچوب سیستم استنتاج فازی چندگانه. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 10، شماره 41، صص. 413-432.
24- ولی­پور خطیر؛ م و قاسم­نیا عربی؛ ن. (1395). مدل سازی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی ریسک های بالقوه در تجهیزات پزشکی. مجله مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 4، صص. 533-554.
25- معینی طباطبایی؛ س.ح و آدابی؛ ح.ر. (1394). بررسی تأثیر پیاده‌سازی مدل سازمان پاسخگوی سریع (FRO) بر کیفیت ارائه خدمات در شهرداری تهران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 14 تهران). فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 7، شماره 24، صص. 33-45.
26- کریمی­دستجردی؛ د، فیض­آبادی؛ جواد و علی­بخش­مطلق؛ س. (1387). رویکردهای توسعه استراتژی در کسب مزیت رقابتی پایدار و مصادیق آن در صنعت خودروی جهانی همراه با تحلیل پیامدهای آن برای صنعت خودروی کشور،. فرهنگ مدیریت، دوره 6، شماره 18، صص. 5-50.
27- Ruspini EH, Bezdek jc, Keller JM. (2019). Fuzzy Clustering: A Historical Perspective. vol, 14(1): p. 45-55.
28- Hilmi M, Abdul l, Jaafar j, Mabor j. (2017). A Comparative Study of Mamdani and Sugeno Fuzzy Models for Quality of Web Services Monitoring,”., vol. 8, no. 9.
29- Pourjavad E, Mayorga RV. (2019). A comparative study and measuring performance of manufacturing systems with Mamdani fuzzy inference system. J. Intell. Manuf, vol, 30(3): p. 1085-1097.
30- Dwyer B. (2016). “Rules,” in Systems Analysis and Synthesis, Elsevier Inc. All, p. 295-332.
31- Kayacan E, Khanesar MA. (2016). Fundamentals of Type-1 Fuzzy Logic Theory. in Fuzzy Neural Networks for Real Time Control Applications, Elsevier. p. 13-24.
32- Guillaume S, Charnomordic B. (2012). Fuzzy inference systems: An integrated modeling environment for collaboration between expert knowledge and data using FisPro. Expert Systems with Applications. Vol. 39 (10): p. 8744-8755.