چالش‌ها و فرصت‌های صادراتی مشاغل خانگی(صنایع دستی استان همدان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف پژوهش شناسایی و اولویت­بندی چالش­ها و فرصت­های صادراتی بعنوان عوامل موثر توسعه ­مشاغل خانگی صنایع دستی می­باشد. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی، با رویکرد کیفی انجام گرفت. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل محتوایی استفاده شد. جامعه آماری، صنایع دستی استان همدان در حوزه­های سفال، سرامیک و فرش دست بافت در سال 98 می­باشد. پس از بررسی ادبیات موضوع، با تدوین پرسش­های راهنمای مصاحبه، از تکنیک­ مصاحبه عمیق با نمونه­گیری هدفمند از مطلعان کلیدی با روش گلوله­برفی، شانزده مصاحبه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل ها با نگرش SWOT انجام شد و از طریق برقراری ارتباط بین مقولات، داده­های تحقیق، طبقه­بندی و پالایش گردید. 14عامل کلیدی (مولفه­های محوری) و 154 مفهوم شناسایی شد. پس از ارزیابی چند جانبه با خبرگان مصاحبه­شونده، نتایج نشان داد: الف) شاخص­های مالی: ظرفیت­های سرمایه­گذاری و درآمدی، هزینه ­های تولید و صادرات ب) بهبود فضای کسب و کار: اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، افزایش ظرفیت­های آموزشی، بهبود عملیات تولید و تکنولوژی کارگاهی ­ج) دسترسی به بازارهای خارجی: کسب اطلاعات عمومی بازار، تقویت دانش صادراتیو تقویت سازمان­های توسعه صادرات د) توسعه قابلیت­های صادراتی:برنامه ریزی­،افزایش قابلیت­های بازاریابی،افزایش قابلیت­های استفاده از محصول و افزایش مزیت رقابتی در ارتقاء عملکرد و توسعه مشاغل خانگی تاثیردارد. الگوی نهایی پژوهش با چهار مقوله اصلی تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and export opportunities of home-based businesses (handicrafts of Hamadan province)

نویسندگان [English]

  • mohammad azim fattahi 1
  • Kambiz Heidarzadeh 2
  • Ali Badi Zadeh 3
1 Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and prioritize export challenges and opportunities as effective factors in the development of handicraft home-based businesses. The research was an applied research with a qualitative approach. The technique used for data collection, data analysis was content analysis method. The statistical population is handicrafts of Hamadan province in the fields of pottery, ceramics and hand-woven carpets in 2019. After reviewing the literature, sixteen interviews were conducted by interviewing guide questions, using the in-depth interview technique with purposeful sampling of key informants using the snowball method. The Analyzes were performed with the SWOT approach and were classified and refined through communication between categories, research data. 14 key factors (pivotal components) 154 concepts were identified. After a multifaceted evaluation with the interviewed experts, the results showed: a) Financial indicators: investment and income capacities, production and export costs b) Improving the business environment: Amending the laws and Regulations, increase training capacities, improve production operations and workshop technology c) Access to foreign markets: obtain general market information, strengthen export knowledge and strengthen export development organizations d) Develop export capabilities: Proper planning, increase Marketing capabilities, increasing product usability and increasing competitive advantage have an impact on improving the performance and development of home-based businesses. The final research model was formed with four main categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Export"
  • "Export Challenges"
  • "Export Opportunities"
  • "SWOT Analysis"
  • "Home Business Development"
1- زارعی، عظیم، موتمنی، علیرضا، فیض، داود، کردنایئچ، اسداله، فارسی زاده، حسین (1395). نقش رفتار کارآفرینی­گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال 9، شماره 34، صص169-193
2- مرادی، مصطفی، ورمزیاری، حجت، رازانی، بهروز، ( 1397). واکاوی چالش­ها و راهکارهای توسعه هنر صنعت فرش دست بافت ایران، فصلنامه علمی و پژوهش گلجام، سال14، شماره 32، صص 83-103
3- کمرگ (1398). گزارش عملکرد نیمسال اول صنایع دستی، صص65-99. www.irica.ir.
4- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان(1398). گزارش عملکرد سالیانه، صص 13-15. www.hmd.mimt.gov.ir
5- Dash, m, (2011). Marketing Orissa Handicrafts: Study on Challenges & Opportunities. International Journal of Multidisciplinary Management Study, 1(2), pp. 106-122
6-  Wei, Y., Miraglia, S. (2017) Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese construction firm, International Journal of Project Management 35, pp. 571–585.
 
7- Wach, K. (2014). International and Global as a Wider Context of Europeanisation from Micro and Macroeconomic Perspective. Horizons Politic, 5(10), pp. 11-30.
8- Lee, H., Kelley, D., Lee, J., & Lee, S. (2012). SME survival: the impact of internationalization, technology resources, and alliances. Journal of Small Business Management, 50(1), pp. 1-19.
9- Krammer, S. M. S., Strange, R., & Lashitew, A. (2018). The export performance of emerging economy firms: The influence of firm capabilities and institutional environments. International Business Review, 27(1), pp. 218–230
10- Al-Hyari, K., Al-Weshah, G., & Alnsour, M. (2012). Barriers to internationalization in SMEs: evidence from Jordan. Marketing Intelligence & Planning, 30(2), pp. 188-211.
11- Leonidou, L.C. (2007). An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export: Implications for policy-makers. International Marketing Review, 24(6), pp. 735-770.
12- Paul, J., Parthasarathy, S., & Gupta, P. (2017). Exporting challenges of SMEs: A review and future research agenda. Journal of World Business, 52(3),pp. 327–342
13-  Stiglitz, J, E. (2018). Globalization and Its Discontents: Anti- Globalization in the Era Jump. New Yourk. Penguin Books
14- Lindsay, V., Rod, M., & Ashill, N. (2017). Institutional and resource configurations as-sociated with different SME foreign market entry modes. Industrial Marketing Management, 66, pp. 130–144
15- Pascucci, F, Sara B, & Gian, L, G (2016). Export market orientation and international performance in the context of SMEs. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 28 (5), pp. 361-375.
16- OECD, (2009). Top Barriers and Drivers to SME International. Report by the OECD Working Group Party on SMEs and Entrepreneurship, Paris: OECD.
17- دزفولیان، حمیدرضا، سمویی، پروانه ، (1397). ارزیابی دانش در انتقال دانش بین سازمانی مطالعه موردی: خوشه صنعتی لالجین، مجله رشد فناوری­، سال14شماره 56 ،صص 49-55.
18- Ocas, Alis and Ngo, Lode (2012) Winning through innovation and marketing: Lessons from Australia and Vietnam. Industrial Marketing Management
19- Aaby, N-E., & Slater, S. (1989). Management influences on export performance: a review of the empirical literature 1978-1988. International Marketing Review, 6(4), pp. 7-25
20- Moini, A. (1995). An inquiry into successful exporting: an empirical investigation using a three-stage model. Journal of Small Business Management, 33(3), pp. 9-25.
21- Leonidou, L.C. (2007). An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export: Implications for policy-makers. International Marketing Review, 24(6), pp. 735-770.
22-  Bonga W.G (2017). “challenges faced by SMEs on Exportation and possible Strategies”. Social cience Research Network. https://ssrn.com/abstract= 2399878
23- Tesfom, G., Clemens, L. (2006). A classification of export marketing problems of small and medium sized manufacturing firms in developing countries. International Journal of Emerging Markets, 1(3), pp. 262-281.
24- طلایی، شهرام، رحمانی، زهرا، ستاری فرد، سعید (1398). چالش­ها و راهکارهای رونق تولید، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، شناسه 16503، صص 1-30
25- احمدیان، علی اشرف؛ پارسامنش، مهرداد (1395). شناسایی عوامل موثر بر حضور موفق شرکت­های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی. راهبردهای بین المللی، بررسی های بازرگانی، سال 10، شماره 77، صص1-15
26- ثریایی، علی، عطف، زهرا ( 1393). چالش های صنایع دستی و ارائه راهکارهای لازم مطالعه موردی صنایع دستی استان مازندران، پژوهش های مدیریت و حسابداری، سال 2، شماره3، صص 139-147
27-  قاضی­زاده، مصطفی (1382). بررسی و تعین عوامل موثر بر موفقیت شرکت­های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه راهکارهای منسب جهت تعیین سهم بازار، فصلنامه راهبرد بازرگانی، سال 10، شماره2، صص 51-64
28-  فیض، داود، شعبانی، عاطفه (1397). بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر توان صادراتی شرکت های کوچک و متوسط با میانیجی­گری قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری، فصلنامه راهبرد بازرگانی، سال 25، شماره 12، صص 93-107