پیشایندها و پیامدهای هم آفرینی ارزش در محیط آنلاین با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف: مطالعات  متنوعی در حیطه هم‌آفرینی ارزش و پیشایندها و پیامدهای مرتبط با آن صورت گرفته که به دلیل تنوع نتایج و عدم وجود دسته‌بندی‌های مشخص از عوامل، ایجاد نگاهی کل‌نگرانه و جامع به این عوامل را به شدت پیچیده و غیرقابل دسترس نموده است.  از این رو نیاز است تا از طریق تجمیع نتایج برامده از پژوهش‌های معتبر، نگرش یکنواخت و یکپارچه‌ای نسبت به عوامل شکل دهنده به پیشایندها و پیامدهای هم‌آفرینی ارزش در محیط آنلاین ایجاد گردد. در این زمینه هدف مطالعه حاضر شناسایی پیشایندها و پیامدهای هم‌آفرینی ارزش در محیط‌های آنلاین با استفاده از رویکرد فراترکیب می‌باشد.
روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور استخراج مقالات معتبر داخلی و خارجی مبتنی بر رویکردی نظام مند، از روش فراترکیب و گام‌های هفت‌گانه معرفی شده توسط  ساندلوسکی و باروسو  (2007) استفاده شد. همچنین ابزار تحلیل داده‌های گرداوری شده نیز تحلیل مضمون در نرم افزار مکس کیودا بود.
یافتهها: نتایج منتج به شناسایی 34 مقاله نهایی (27 مقاله خارجی و 7 مقاله داخلی)  گردیده و تحلیل داده‌های گرداوری شده از این مقالات در نرم افزار مکس کیودا منتج به شناسایی 53 پیشایند اثرگذار در قالب  هفت مؤلفه و سه بعد کلی و 18 پیامد هم‌آفرینی ارزش در بخش‌های مختلف در قالب دو بعد گردید. به علاوه در این پژوهش 25 تعریف مجزا از مفهوم هم‌آفرینی ارزش از ادبیات پژوهش استخراج و ارائه گردید.
نتیجهگیری: بهبود وفاداری مشتری به عنوان شاخص با بیشترین فراوانی در میان پیامدها و تجربیات تعاملی پیشین مشتری با برند به عنوان شاخص با بیشترین فراوانی در میان پیشایندهای هم‌آفرینی ارزش شناسایی گردیدند. براساس نتایج حاصل شده، عوامل متنوع رابطه‌ای، ادراکی و تجربی به خوبی قادر به شکل‌دهی به زمینه‌های ایجاد هم‌آفرینی ارزش در محیط‌های آنلاین می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antecedents and consequences of value co-creation in the online environment with a Meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

 • Mahmoudreza Shahsavandi 1
 • Hamidreza Saeednia 2
 • Ahmad Rahchamani 3
1 PhD Candidate, Department of Business management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Business management, North of Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Aim- The concept of co-creation has become important today due to the change in the role of customers.Various studies have been conducted in the field of value co-creation, the antecedents and consequences related to it. Due to the variety of results and the lack of clear classification, creating a comprehensive view of these factors is necessary. In this context, the aim of this study is to identify the antecedents and consequences of value co-creation in online environments using a meta-synthesis approach.
Methodology- In this research, in order to extract valid articles based on a systematic approach, the meta-synthesis method and the seven steps introduced by Sandelowski and Barroso were used. Also, the tool for analyzing the data was thematic analysis in the MAXQDA software.
Findings- The results led to the identification of 34 final articles and the analysis of the data collected from these articles in the MAXQDA software resulted in the identification of 53 antecedents as affecting factors in the form of seven components and three general dimensions and 18 consequences of value co-creation in different sectors were in the form of two dimensions. In addition, 25 separate definitions of value co-creation were extracted.
Conclusion- Improvement of customer loyalty among the consequences and previous interactive experiences of the customer with the brand among the antecedents of value co-creation were identified as indicators with the highest frequency. Based on the results, various relational, perceptual and experiential factors are well able to shape the fields of value co-creation in online environments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • value co-creation
 • Online Environment
 • antecedents
 • consequences
 • Meta-synthesis method
 1.  

  1. AbdelAziz, K., Md Saad, N. H., & Thurasamy, R. (2023). Analyzing the factors influencing customer engagement and value co-creation during COVID-19 pandemic: the case of online modest fashion SMEs in Egypt. Journal of Islamic Marketing, 14(1), 146-173. Doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0294
  2. Alam, S. L. (2021). Many hands make light work: Towards a framework of digital co-production to co-creation on social platforms. Information Technology & People, 34(3), 1087-1118. Doi.org/10.1108/ITP-05-2019-0231
  3. Alqayed, Y., Foroudi, P., Kooli, K., Foroudi, M. M., & Dennis, C. (2022). Enhancing value co-creation behavior in digital peer-to-peer platforms: An integrated approach. International Journal of Hospitality Management, 102, 103140. Doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103140
  4. Anshu, K., Gaur, L., & Singh, G. (2022). Impact of customer experience on attitude and repurchase intention in online grocery retailing: A moderation mechanism of value Co-creation. Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 102798. Doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102798
  5. Aquilani, B., Piccarozzi, M., Abbate, T., & Codini, A. (2020). The role of open innovation and value co-creation in the challenging transition from industry 4.0 to society 5.0: Toward a theoretical framework. Sustainability, 12(21), 89-114. Doi.org/10.3390/su12218943
  6. Bai, L., Tang, J., Yang, Y., & Gong, S. (2014). Hygienic food handling intention. An application of the Theory of Planned Behavior in the Chinese cultural context. Food control, 42, 172-180. Doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.02.008
  7. Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. American Psychological Association.
  8. Buhalis, D., Andreu, L., & Gnoth, J. (2020). The dark side of the sharing economy: Balancing value co‐creation and value co‐destruction. Psychology & Marketing, 37(5), 689-704. Doi.org/10.1002/mar.21344
  9. Carletta, J. (1996). Assessing agreement on classification tasks: the kappa statistic. arXiv preprint cmp-lg/9602004. Doi.org/10.48550/arXiv.cmp-lg/9602004
  10. Cartwright, S., Liu, H., & Raddats, C. (2021). Strategic use of social media within business-to-business (B2B) marketing: A systematic literature review. Industrial Marketing Management, 97, 35-58. Doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.06.005
  11. Casais, B., Fernandes, J., & Sarmento, M. (2020). Tourism innovation through relationship marketing and value co-creation: A study on peer-to-peer online platforms for sharing accommodation. Journal of Hospitality and Tourism Management, 42, 51-57. Doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.11.010
  12. Chapman, A., & Dilmperi, A. (2022). Luxury brand value co-creation with online brand communities in the service encounter. Journal of Business Research, 144, 902-921. Doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.068
  13. Chathoth, P. K., Ungson, G. R., Harrington, R. J., & Chan, E. S. (2016). Co-creation and higher order customer engagement in hospitality and tourism services: A critical review. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(2), 222-245. Doi.org/10.1108/IJCHM-10-2014-0526
  14. Cheung, M. L., Pires, G. D., Rosenberger III, P. J., Leung, W. K., & Ting, H. (2021). Investigating the role of social media marketing on value co-creation and engagement: An empirical study in China and Hong Kong. Australasian Marketing Journal, 29(2), 118-131. Doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.006
  15. Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and psychological measurement, 20(1), 37-46. Doi.org/10.1177/001316446002000104
  16. Cui, X., Xie, Q., Zhu, J., Shareef, M. A., Goraya, M. A. S., & Akram, M. S. (2022). Understanding the omni-channel customer journey: The effect of online and offline channel interactivity on consumer value co-creation behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 65, 102869. Doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102869
  17. Ding, X., You, X., Zhang, X., & Yu, Y. (2022). Can Patients Co-Create Value in an Online Healthcare Platform? An Examination of Value Co-Creation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), 12823. doi.org/10.3390/ijerph191912823
  18. Dwivedi, A., Johnson, L. W., Wilkie, D. C., & De Araujo-Gil, L. (2018). Consumer emotional brand attachment with social media brands and social media brand equity. European Journal of Marketing, 53(6), 1176-1204.
  19. FitzPatrick, M., Davey, J., Muller, L., & Davey, H. (2013). Value-creating assets in tourism management: Applying marketing's service-dominant logic in the hotel industry. Tourism Management, 36, 86-98. Doi.org/10.1016/j.tourman.2012.11.009
  20. France, C., Merrilees, B., & Miller, D. (2015). Customer brand co-creation: a conceptual model. Marketing Intelligence & Planning, 33(6), 848-864. Doi.org/10.1108/MIP-06-2014-0105
  21. Franklin, D., & Marshall, R. (2019). Adding co-creation as an antecedent condition leading to trust in business-to-business relationships. Industrial Marketing Management, 77, 170-181. Doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.10.002
  22. Füller, J. (2010). Refining virtual co-creation from a consumer perspective. California management review, 52(2), 98-122. Doi.org/10.1525/cmr.2010.52.2.98
  23. Galvagno, M., & Dalli, D. (2014). Theory of value co-creation: a systematic literature review. Managing service quality, 24(6), 643-683. Doi.org/10.1108/MSQ-09-2013-0187
  24. Gebauer, J., Füller, J., & Pezzei, R. (2013). The dark and the bright side of co-creation: Triggers of member behavior in online innovation communities. Journal of Business Research, 66(9), 1516-1527. Doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.09.013
  25. Hartmann, N. N., Wieland, H., & Vargo, S. L. (2018). Converging on a new theoretical foundation for selling. Journal of Marketing, 82(2), 1-18. Doi.org/10.1509/jm.16.0268
  26. He, W., & Yan, G. (2015). Mining blogs and forums to understand the use of social media in customer co-creation. The Computer Journal, 58(9), 1909-1920. Doi.org/10.1093/comjnl/bxu038
  27. Heidenreich, S., Wittkowski, K., Handrich, M., & Falk, T. (2015). The dark side of customer co-creation: exploring the consequences of failed co-created services. Journal of the Academy of Marketing Science, 43, 279-296. Doi.org/10.1007/s11747-014-0387-4
  28. Hidayanti, I., Herman, L. E., & Farida, N. (2018). Engaging customers through social media to improve industrial product development: the role of customer co-creation value. Journal of Relationship Marketing, 17(1), 17-28. Doi.org/10.1080/15332667.2018.1440137
  29. Iglesias, O., Landgraf, P., Ind, N., Markovic, S., & Koporcic, N. (2020). Corporate brand identity co-creation in business-to-business contexts. Industrial Marketing Management, 85, 32-43. Doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.09.008
  30. Karahasanović, A., Brandtzæg, P. B., Heim, J., Lüders, M., Vermeir, L., Pierson, J., ... & Jans, G. (2009). Co-creation and user-generated content–elderly people’s user requirements. Computers in Human Behavior, 25(3), 655-678. Doi.org/10.1016/j.chb.2008.08.012
  31. Kohler, T., Fueller, J., Matzler, K., Stieger, D., & Füller, J. (2011). Co-creation in virtual worlds: The design of the user experience. MIS quarterly, 773-788.
  32. Le, Q. H., Phan Tan, L., & Hoang, T. H. (2022). Customer brand co-creation on social media: a systematic review. Marketing Intelligence & Planning, 40(8), 1038-1053. Doi.org/10.1108/MIP-04-2022-0161
  33. Leone, D., Schiavone, F., Appio, F. P., & Chiao, B. (2021). How does artificial intelligence enable and enhance value co-creation in industrial markets? An exploratory case study in the healthcare ecosystem. Journal of Business Research, 129, 849-859. Doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.008

   

  1. Lorenzo-Romero, C., Constantinides, E., & Brünink, L. A. (2014). Co-creation: Customer integration in social media based product and service development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 383-396. Doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.057
  2. Malar, D. A., Arvidsson, V., & Holmstrom, J. (2019). Digital transformation in banking: Exploring value co-creation in online banking services in India. Journal of Global Information Technology Management, 22(1), 7-24. Doi.org/10.1080/1097198X.2019.1567216
  3. Maryam, A., Maarop, N., Ibrahim, R., & Hasan, M. (2016). Towards a model for studying social media adoption for the co-creation services domain. Indian Journal of Science and Technology, 9(34). 109-130.
  4. McColl-Kennedy, J. R., Vargo, S. L., Dagger, T. S., Sweeney, J. C., & Kasteren, Y. V. (2012). Health care customer value co-creation practice styles. Journal of service research, 15(4), 370-389. Doi.org/10.1177/1094670512442806
  5. Merz, M. A., He, Y., & Vargo, S. L. (2009). The evolving brand logic: a service-dominant logic perspective. Journal of the academy of marketing science, 37, 328-344. Doi.org/10.1007/s11747-009-0143-3
  6. Mostafa, R. B. (2020). Mobile banking service quality: a new avenue for customer value co-creation. International Journal of Bank Marketing, 38(5), 1107-1132. Doi.org/10.1108/IJBM-11-2019-0421
  7. Nambisan, S., & Baron, R. A. (2009). Virtual customer environments: testing a model of voluntary participation in value co‐creation activities. Journal of product innovation management, 26(4), 388-406. Doi.org/10.1111/j.1540-5885.2009. 00667.x
  8. Nambisan, S., & Nambisan, P. (2008). How to profit from a better'virtual customer environment'. MIT Sloan management review, 49(3), 53.
  9. O’Hern, M. S., & Rindfleisch, A. (2017). Customer co-creation: A typology and research agenda. Review of marketing research, 84-106.
  10. Payne, A. F., Storbacka, K., & Frow, P. (2008). Managing the co-creation of value. Journal of the academy of marketing science, 36, 83-96. Doi.org/10.1007/s11747-007-0070-0
  11. Piller, F. T., Vossen, A., & Ihl, C. (2012). From social media to social product development: the impact of social media on co-creation of innovation. Die Unternehmung, 65(1).
  12. Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). The future of competition: Co-creating unique value with customers. Harvard Business Press.
  13. Priharsari, D., & Abedin, B. (2021). What facilitates and constrains value co-creation in online communities: A socio-materiality perspective. Information & Management, 58(6), 103433. Doi.org/10.1016/j.im.2021.103433
  14. Ramaswamy, V., & Gouillart, F. J. (2010). The power of co-creation: Build it with them to boost growth, productivity, and profits. Simon and Schuster.
  15. Rashid, Y., Waseem, A., Akbar, A. A., & Azam, F. (2019). Value co-creation and social media: A systematic literature review using citation and thematic analysis. European Business Review, 31(5), 761-784. Doi.org/10.1108/EBR-05-2018-0106
  16. Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative meta-summary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111. Doi.org/10.1002/nur.20176
  17. Simon, J. P. (2016). User generated content–users, community of users and firms: toward new sources of co-innovation?. info, 18(6), 4-25. Doi.org/10.1108/info-04-2016-0015
  18. Sindhav, B. (2011). Co-creation of value: creating new products through social media. International Journal of Management Research, 2(1).
  19. Singh, J. (2013). Critical appraisal skills programme. Journal of pharmacology and Pharmacotherapeutics, 4(1), 76-76.
  20. Skandalis, A. (2023). Transitional space and new forms of value co-creation in online brand communities. Journal of Business Research, 155, 113392. Doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113392
  21. Solakis, K., Katsoni, V., Mahmoud, A. B., & Grigoriou, N. (2022). Factors affecting value co-creation through artificial intelligence in tourism: a general literature review. Journal of Tourism Futures, (ahead-of-print). Doi.org/10.1108/JTF-06-2021-0157
  22. Sorensen, A., Andrews, L., & Drennan, J. (2017). Using social media posts as resources for engaging in value co-creation: The case for social media-based cause brand communities. Journal of Service Theory and Practice, 27(4), 898-922. Doi.org/10.1108/JSTP-04-2016-0080
  23. Stephen, A. T. (2016). The role of digital and social media marketing in consumer behavior. Current opinión in Psychology, 10, 17-21. Doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.10.016
  24. Stewart Loane, S., Webster, C. M., & D’Alessandro, S. (2015). Identifying consumer value co-created through social support within online health communities. Journal of Macromarketing, 35(3), 353-367. Doi.org/10.1177/0276146714538055
  25. Tajvidi, M., Wang, Y., Hajli, N., & Love, P. E. (2021). Brand value Co-creation in social commerce: The role of interactivity, social support, and relationship quality. Computers in Human Behavior, 115, 105238. Doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.006
  26. Thaichon, P., Liyanaarachchi, G., Quach, S., Weaven, S., & Bu, Y. (2019). Online relationship marketing: evolution and theoretical insights into online relationship marketing. Marketing Intelligence & Planning, 38(6), 676-698. Doi.org/10.1108/MIP-04-2019-0232
  27. Tussyadiah, I., & Zach, F. (2013). Social media strategy and capacity for consumer co-creation among destination marketing organizations. In Information and Communication Technologies in Tourism 2013: Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria, January 22-25, 2013 (pp. 242-253). springer berlin heidelberg. Doi.org/10.1007/978-3-642-36309-2_21
  28. Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of the Academy of marketing Science, 36, 1-10. Doi.org/10.1007/s11747-007-0069-6
  29. Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2016). Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic. Journal of the Academy of marketing Science, 44, 5-23. Doi.org/10.1007/s11747-015-0456-3
  30. Wang, X., Yuen, K. F., Teo, C. C., & Wong, Y. D. (2021). Online consumers’ satisfaction in self-collection: Value co-creation from the service fairness perspective. International Journal of Electronic Commerce, 25(2), 230-260. Doi.org/10.1080/10864415.2021.1887699
  31. Yadav, M., Kamboj, S., & Rahman, Z. (2016). Customer co-creation through social media: The case of ‘Crash the Pepsi IPL 2015’. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 17, 259-271. Doi.org/10.1057/dddmp.2016.4
  32. Zhang, H., Lu, Y., Wang, B., & Wu, S. (2015). The impacts of technological environments and co-creation experiences on customer participation. Information & Management, 52(4), 468-482. Doi.org/10.1016/j.im.2015.01.008

  پیوست 1: مقالات مورد استفاده در فراترکیب

  1. آقازاده. هاشم. قرصی عنبران. شاهین. صادقیان. نیما. (1398). خلق ارزش مشترک فراتر از مسئولیت اجتماعی شرکت (مطالعه تجربه­های بنگاه­های ایرانی). چشم انداز مدیریت بازرگانی، 39(72)، 59-81. DOI:10.29252/jbmp.18.39.59
  2. ابراهیم­پور ازبری. مصطفی. اکبری. محسن. وشکائی نژاد. سیده صدف. (1398). تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد. کاوش­های مدیریت بازرگانی، 12(24)، 259-289.
  3. حسینی نیا. غلامحسن. یعقوبی. احمد. روستا. پیام (1395). بررسی نقش خلق مشترک ارزش در توسعه محصولات جدید در شرکت­های لبنی استان فارس. بررسی­های بازرگانی، 14(79)، 66-80.
  4. خادمی. علی­اکبر. فرازنده. هانیه. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت ارتباط مشتری در خلق ارزش برند و قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران). فصلنامه مدیریت بازاریابی، 14(44)، 41-59.
  5. رادپور. محسن. حاتمی نسب. سیدحسن. نایب زاده. شهناز. (1400). الگوی فرایند خلق ارزش مشترک در اکوسیستم خدمات سلامت. فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 6(4)، 317-328.
  6. کامل حسینی. سید محمد. عالی. صمد. (1401). تبیین مشارکت مشتری برای خلق ارزش در صنعت بانکداری ایران برمبنای ارزش ادراک شده. فصلنامه اقتصاد مالی، 16(58)، 153-172. DOI: 10.30495/FED.2022.691505
  7. کاظمی قمی. حسین. وزیری گهر. حمیدرضا (1400). بررسی تأثیر رسانه­های اجتماعی بر متغیرهای درونزای قابیت­های شرکت و خلق ارزش مشترک و تأثیر آن­ها بر مدل ارزش ویژه برند آکر. فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، 2(1)، 53-78.
  8. Aghazadeh, H., Ghorsi Anbaran, S., & Sepehr Sadeghian, N. (2019). Creating Shared Value beyond Corporate Social Responsibility (A study of Iranian Enterprises' experiences). Journal of Business Management Perspective, 18(39). doi: 10.29252/jbmp.18.39.59 [In Persian] 
  9. Alam, S. L. (2021). Many hands make light work: Towards a framework of digital co-production to co-creation on social platforms. Information Technology & People, 34(3), 1087-1118. Doi.org/10.1108/ITP-05-2019-0231
  10. Alqayed, Y., Foroudi, P., Kooli, K., Foroudi, M. M., & Dennis, C. (2022). Enhancing value co-creation behavior in digital peer-to-peer platforms: An integrated approach. International Journal of Hospitality Management, 102, 103140. Doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103140
  11. Chen, Y. W. (2020). Sustainable value co-creation in the virtual community: How diversified co-creation experience affects co-creation intention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), 84- Doi.org/10.3390/ijerph17228497
  12. Cheung, M. F., & To, W. M. (2016). Service co-creation in social media: An extension of the theory of planned behavior. Computers in Human Behavior, 65, 260-266. Doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.031
  13. Cheung, M. L., Pires, G. D., Rosenberger III, P. J., Leung, W. K., & Ting, H. (2021). Investigating the role of social media marketing on value co-creation and engagement: An empirical study in China and Hong Kong. Australasian Marketing Journal, 29(2), 118-131. Doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.006
  14. Ebrahimpour Azbari M., Akbari M., & Vashkaienejad S.S. (2019). The effect of customer shared value creation behavior with brand preference on repurchase intention. Business Management Studies. 12(24), 259-289. [In Persian]
  15. Fan, D. X., Hsu, C. H., & Lin, B. (2020). Tourists’ experiential value co-creation through online social contacts: Customer-dominant logic perspective. Journal of Business Research, 108, 163-173. Doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.008
  16. Ferm, L. E. C., & Thaichon, P. (2021). Value co-creation and social media: Investigating antecedents and influencing factors in the US retail banking industry. Journal of Retailing and Consumer Services, 61, 102548. Doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102548
  17. Frasquet-Deltoro, M., Alarcón-del-Amo, M. D. C., & Lorenzo-Romero, C. (2019). Antecedents and consequences of virtual customer co-creation behaviours. Internet Research, 29(1), 218-244. Doi.org/10.1108/IntR-06-2017-0243
  18. Frempong, J., Chai, J., Ampaw, E. M., Amofah, D. O., & Ansong, K. W. (2020). The relationship among customer operant resources, online value co-creation and electronic-word-of-mouth in solid waste management marketing. Journal of Cleaner Production, 248, 119228. Doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119228
  19. Hoseini Nia, G.H., Yaqoubi, A., & Rusta, P. (2016). Investigating the role of value co-creation in the development of new products in dairy companies of Fars province. Business reviews. 14(79): 66-80. [In Persian] 
  20. Kamel Hosseini, S.M., & Samadi, A. (2022). Explaining customer participation to create value in Iran's banking industry based on perceived value. Quarterly Journal of Financial Economics, 16(58), 153-172. DOI: 10.30495/FED.2022.691505 [In Persian] 
  21. Kazemi Qomi, H., & Waziri Gohar, H. (2021). Examining the effect of social media on the endogenous variables of the company's capabilities and the creation of shared value and their effect on the brand equity model of Aker. Knowledge-Based Business Management. 2(1):53-78. [In Persian] 
  22. Khademi, A.A., & Farazande, H. (2019). Investigating factors affecting the quality of customer communication in creating brand value and online purchase intention (case study: customers of online stores in Tehran). Marketing management, 14 (44), 41-59. [In Persian] 
  23. Le, Q. H., Phan Tan, L., & Hoang, T. H. (2022). Customer brand co-creation on social media: a systematic review. Marketing Intelligence & Planning, 40(8), 1038-1053. Doi.org/10.1108/MIP-04-2022-0161
  24. Lei, S. I., Wang, D., & Law, R. (2022). Mobile-based value co-creation: Contextual factors towards customer experiences. Tourism Review, 77(4), 1153-1165. Doi.org/10.1108/TR-10-2020-0504
  25. Liu, S., Xiao, W., Fang, C., Zhang, X., & Lin, J. (2020). Social support, belongingness, and value co-creation behaviors in online health communities. Telematics and Informatics, 50, 101398. Doi.org/10.1016/j.tele.2020.101398
  26. Quach, S., & Thaichon, P. (2017). From connoisseur luxury to mass luxury: Value co-creation and co-destruction in the online environment. Journal of Business Research, 81, 163-172. Doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.015
  27. Radpour, M., Hatami Nesab, S.A., & Naibzadeh, S. (2021). A process model of co-creation of value in the ecosystem of health services. Management Strategies in Health System, 6(4), 317-328. [In Persian] 
  28. Rashid, Y., Waseem, A., Akbar, A. A., & Azam, F. (2019). Value co-creation and social media: A systematic literature review using citation and thematic analysis. European Business Review, 31(5), 761-784. Doi.org/10.1108/EBR-05-2018-0106
  29. Roy, S. K., Balaji, M. S., Soutar, G., & Jiang, Y. (2020). The antecedents and consequences of value co-creation behaviors in a hotel setting: A two-country study. Cornell Hospitality Quarterly, 61(3), 353-368. Doi.org/10.1177/1938965519890572
  30. Rubio, N., Villaseñor, N., & Yagüe, M. (2020). Sustainable co-creation behavior in a virtual community: Antecedents and moderating effect of participant’s perception of own expertise. Sustainability, 12(19), 8151. Doi.org/10.3390/su12198151
  31. Shen, H., Wu, L., Yi, S., & Xue, L. (2020). The effect of online interaction and trust on consumers’ value co-creation behavior in the online travel community. Journal of Travel & Tourism Marketing, 37(4), 418-428. Doi.org/10.1080/10548408.2018.1553749
  32. Shirazi, F., Wu, Y., Hajli, A., Zadeh, A. H., Hajli, N., & Lin, X. (2021). Value co-creation in online healthcare communities. Technological Forecasting and Social Change, 167, 120665. Doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120665
  33. Silanoi, T., Meeprom, S., & Jaratmetakul, P. (2022). Consumer experience co-creation in speciality coffee through social media sharing: its antecedents and consequences. International Journal of Quality and Service Sciences, (ahead-of-print). Doi.org/10.1108/IJQSS-11-2021-0162
  34. Singaraju, S. P., Nguyen, Q. A., Niininen, O., & Sullivan-Mort, G. (2016). Social media and value co-creation in multi-stakeholder systems: A resource integration approach. Industrial Marketing Management, 54, 44-55. Doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.12.009
  35. Smaliukiene, R., Chi-Shiun, L., & Sizovaite, I. (2015). Consumer value co-creation in online business: the case of global travel services. Journal of Business Economics and Management, 16(2), 325-339. Doi.org/10.3846/16111699.2014.985251
  36. Stewart Loane, S., Webster, C. M., & D’Alessandro, S. (2015). Identifying consumer value co-created through social support within online health communities. Journal of Macromarketing, 35(3), 353-367. Doi.org/10.1177/0276146714538055
  37. Tajvidi, M., Wang, Y., Hajli, N., & Love, P. E. (2021). Brand value Co-creation in social commerce: The role of interactivity, social support, and relationship quality. Computers in Human Behavior, 115, 105238. Doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.006
  38. Thomas, L. J., Brooks, S., & McGouran, C. (2020). Antecedents of value co-creation activities for online fashion brands. Journal of Strategic Marketing, 28(5), 384-398. Doi.org/10.1080/0965254X.2018.1477823
  39. Tussyadiah, I., & Zach, F. (2013). Social media strategy and capacity for consumer co-creation among destination marketing organizations. In Information and Communication Technologies in Tourism 2013: Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria, January 22-25, 2013 (pp. 242-253). springer berlin heidelberg. Doi.org/10.1007/978-3-642-36309-2_21
  40. Xie, L., Guan, X., Liu, B., & Huan, T. C. T. (2021). The antecedents and consequences of the co-creation experience in virtual tourist communities: From the perspective of social capital in virtual space. Journal of Hospitality and Tourism Management, 48, 492-499. Doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.08.006
  41. Yadav, M., Kamboj, S., & Rahman, Z. (2016). Customer co-creation through social media: The case of ‘Crash the Pepsi IPL 2015’. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 17, 259-271. Doi.org/10.1057/dddmp.2016.4