ارائه مدل توسعه بازار صادراتی تجهیزات نوین پزشکی از دیدگاه مدیران با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ورود به بازار بین‌المللی تجهیزات پزشکی مستلزم آن است که محصول صادراتی از کیفیت مناسب برخوردار بوده و مطابق با  نیازها و خواسته‌های مشتریان باشد تا امکان رقابت در بازار جهانی را فراهم کند. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل توسعه بازار صادراتی تجهیزات نوین پزشکی از دیدگاه مدیران می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای – میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش آمیخته‌ای از روش‌های کیفی – کمی،  با استفاده از تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA در بخش کیفی و معادلات ساختاری و نرم­افزارهای SmartPLS و Spss در بخش کمی استخراج شده است. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسش­نامه بوده و روش نمونه‌گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل ۱۶ نفر از متخصصان و صاحب‌نظران در حوزه تولید و صادرات تجهیزات پزشکی و در بخش کمی نیز ۱۶۸ نفر از متخصصان و خبرگان صنعتی از ۳۹ شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ایران بوده است. در بخش کیفی تعداد ۴۲ مورد مفهوم، ۲۱ مورد مقوله استخراج گردید و مدل توسعه بازار صادراتی تجهیزات نوین پزشکی از دیدگاه مدیران ارائه گردید که نتایج بخش کیفی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، مقوله محوری، راهبردها و پیامدها و نتایج بخش کمی حاکی از تأیید تمام مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد که شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی با درنظرگرفتن مدل پارادیمی پژوهش، می‌توانند درک درست و جامعی نسبت به توسعه بازار صادراتی تجهیزات نوین پزشکی در این شرکت‌ها دست پیدا کنند و نسبت به اجرای صحیح و کاربردی آن اقدام نمایند و از این طریق به اهداف سازمانی خود دست یافته و شاهد کسب مزیت رقابتی نسبت به دیگر شرکت‌های رقیب نیز باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the new medical equipment export market development model from the perspective of managers with a Mix Method Study

نویسندگان [English]

 • ghasem zarei 1
 • Vahideh EbrahimiKharajo 2
 • iman ghasemi hamedani 2
1 business management group, faculty of social science, university of Mohaghegh Ardabili
2 Department of Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Entering the international market of medical equipment requires that theexport product has theright quality and is in accordance with theneeds and demands of customers in orderto provide the possibility of competition in theglobal market.Thecurrent research was applied in terms of its objective and in terms of themethod of data collection in thelibrary-field manner.This research is a mixed research of qualitative-quantitative methods,using thematic analysis and MAXQDAsoftware in thequalitative part and structural and soft equations.SmartPLS and Spsssoftware have been extracted in the quantitative section.The data collection tool is interview in thequalitative part and questionnaire in thequantitative part and the sampling method in thequalitative part is purposeful judgment and in thequantitative part it is simple random.The statistical sample in thequalitative part includes 16experts and experts in thefield of production and export. Medical equipment and in the quantitative part, there were 168experts and industrial experts from 39 companies producing medical equipment in Iran. In the qualitative part, 42concepts and 21categories were extracted and the development model of the export market of modern medical equipment was presented from the point of view of the managers.It was concluded that the results of thequalitative part of the research include causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, central category,strategies and consequences, and the results of the quantitative part indicate the confirmation of all the direct and indirect paths that medical equipment manufacturing companies, considering the research paradigm model, can understand correctly and Toachieve a comprehensive approach to the development of theexport market of modern medical equipment in these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • new medical equipment
 • export market
 • commercial companies
 • development
 1. اثباتی، حسین؛ رادفر، رضا؛ طباطبائیان، سیدحبیب الله؛ طلوعی اشلقی، عباس. (1400). تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید در سطح صنعت فضایی کشور. فصلنامه علمی بهبود مدیریت. 15(2): 31-66.
 2. احمدوند، نرگس؛ فطرس، محمدحسن. (۱۳۹۷). تأثیر واردات و صادرات صنایعی با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، ۷(۲۷): ۲۱۵-۱۹۵.
 3. اصفهانی، کریم؛ مجیدی، عبدالله؛ حقیقی، محمد. (1400). تاثیر یک کمپین رسانه های اجتماعی در موفقیت معرفی یک محصول جدید. فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت. 3(8): 109-121.
 4. حمیدی، فاطمه؛ عابدی، صادق؛ ثنایی، محمدرضا. (۱۴۰۱). شناسایی عوامل موثر در سطح توانمندی‌های فناوری تجهیزات پزشکی با استفاده از تکنیک دلفی فازی. فصلنامه مدیریت راهبردی در سیستم‌های صنعتی، ۱۷(۶۰): ۲-۱۷.
 5. داداشی جوکندان، علیرضا؛ حسینی، میرزاحسن؛ غفاری، رحمان؛ دوستار، محمد. (۱۴۰۱). طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر توسعه صادرات محصولات لبنی. مجله بین المللی مدیریت و توسعه کشاورزی، ۱۳(۱): ۱-۱۹.
 6. رستگاری، مرتضی. (۱۳۹۸). بررسی همپای در شرکت‌های تجهیزات پزشکی (مورد مطالعه ۳ شرکت تجهیزات پزشکی در ایران). پایان نامه کارشناسی ارشد، پدیدآور: استاد راهنما: هادی نیلوفروشان، دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
 7. روشن قیاس، ابراهیم؛ سپهوند، رضا؛ غلامی چنارستان علیا، عبدالخالق؛ پیرزاد، علی. (۱۴۰۰). طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین قابلیت‌های سازمانی، مزیت رقابتی و عملکرد محصول جدید (مطالعه موردی: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی شهر مشهد)، ۱۵(۱): ۲۴۳-۲۶۳.
 8. زارعی، عظیم؛ موتمنی، علیرضا؛ فیض، داوود؛ کردنائیج، اسدالله؛ فارسی زاده، حسین. (۱۳۹۵). نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه‌ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، ۶(۳۴): ۱۷۱-۱۹۳.
 9. سازمان بهداشت، دارو، پزشکی کشور. (۱۴۰۱). دسترسی: http://imed.ir
 10. سبزواری، ملیحه؛ سجادی، سیدمجتبی. (1400). مدل سازی ریسک ها در پیکره بندی مجدد زنجیره تامین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پرگردش). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. 98(1): 155-183.
 11. طجرلو، علیرضا؛ انصاری، منوچهر؛ دیوانداری، علی؛ کیمیاسی، مسعود. (1400). طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال (نمونه پژوهی: بانک ملت). مدیریت صنعتی، 13(4): 559-579.
 12. فتحی، عاطفه؛ عزیزی، شهریار؛ قره چه، منیژه. (1401). فراترکیب علامت دهی از رطیق استراتژی معرفی محصول جدید. پژوهش های مدیریت در ایران. 26(1): 56-86.
 13. قلی‌مطلق، مجید؛ قاسمی، حاکم؛ محمدحسینی، قاسم؛ مسائلی، رضا؛ فضلی، صفر. (۱۴۰۰). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیاست گذاری تولید تجهیزات پزشکی ایران، فصلنامه سیاست گذاری عمومی، ۷(۱): ۹-۲۹.
 14. کریمی فرد، محید؛ هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا؛ سبحانی، عبدالرضا. (1400). بررسی تاثیر قابلیت تشریک مساعی بر عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنایع هوافضا. 15(2): 1-39.
 15. کرم‌پور، عبدالحسن؛ شریفی، کیومرث؛ صفابخش، شهلا. (۱۳۹۱). ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی. مجله مدیریت بازرگانی، ۴(۱۲): ۱۱۳-۱۲۸.
 16. وکیل یزدی، ابراهیم؛ ثانوی فرد، رسول؛ عیوضی حشمت، علی اصغر. (۱۴۰۱). شناسایی عوامل موثر بر انتخاب مقصدهای صادراتی محصولات دارویی ایران با رویکرد آمیخته، مدیریت کسب و کار، ۱۴(۵۶): ۱۴۰-۱۶۱.
 17. Ahmadvand, N; Fitras, M. (2018). The effect of import and export of low-tech industries on Iran's economic growth. Scientific-Research Quarterly of Applied Economic Studies of Iran, 7(27): 195-215. [In Persian].
 18. Bao, Y., Su, Z., & Noble, C. H. (2021). Determinants of new product development speed in China: A strategy tripod perspective. Technovation, 106, 102291.‏
 19. Bassani, C., Lazzarotti, V., Manzini, R., Pellegrini, L., & Santomauro, S. (2010). Measuring performance in R&NPD: the case of Whitehead Alenia Sistemi Subacquei–a Finmeccanica company. European Journal of Innovation Management.‏
 20. Bakshi, N., Kim, S. H., & Savva, N. (2015). Signaling new product reliability with after-sales service contracts. Management Science, 61(8), 1812-1829.
 21. Booz, A. & Hamilton (1991). New Product Management for the 1980s. Booz Allen & Hamilton Inc, New York (NY).
 22. Calantone, R. J., Di Benedetto, A., & Rubera, G. (2018). Launch activities and timing in new product development. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 28(1), 33-41.‏
 23. Cavallucci, D., & Lutz, P. (2000, June). Intuitive design method (IDM), a new approach on design methods integration. In Proceeding of ICAD2000: First International Conference on Axiomatic Design, Cambridge, MA-June (pp. 21-23).
 24. Dadashi Jokandan, A., Hoseini, M., Ghaffari, R., & Doostar, M. (2021). Designing an Interpretive Structural Model (ISM) Factors Affecting Export Development of Dairy Products. International Journal of Agricultural Management and Development.‏ [In Persian].
 25. Durmusoglu, S. S., & Kawakami, T. (2021). Information technology tool use frequency in new product development: The effect of stage-specific use frequency on performance. Industrial Marketing Management, 93, 250-258.
 26. Esfahani, K; Majidi, A; Haghigi, M. (2020). The impact of a social media campaign on the success of a new product introduction. Management Science Research Quarterly. 3(8): 109-121. [In Persian].
 27. Esbati, H., Radfar, R., Tabatabaeian, H., & Tolouee Ashlaghi, A. (2021). The effect of structural factors on the NPD at the enterprise level of the country's space. Innovation Management Journal, 10(2), 31-66.‏ [In Persian].
 28. Fathi, A; Azizi, S; Qara che, M. (2022). Overcombination of branding through new product introduction strategy. Management research in Iran. 26(1): 56-86. [In Persian].
 29. Ferreira, J., Coelho, A., & Moutinho, L. (2020). Strategic alliances, exploration and exploitation and their impact on innovation and new product development: the effect of knowledge sharing. Management Decision.‏
 30. Gholi Motlagh, M., Ghasemi, H., Hosseini, B. M., Masaeli, R., & Fazli, S. (2021). Identifying and Ranking the Factors Affecting Medical Device Manufacturing Policy-making in Iran. Public Policy, 7(1), 9-29.‏ [In Persian].
 31. Hatipoglu, Z. (1993). Fundamental Marketing. Beta edition, Istanbul, Turkey.
 32. Hamidi, F; Abedi, S; Sanai, M. (2022). Identifying effective factors in the level of medical equipment technology capabilities using the fuzzy Delphi technique. Quarterly Journal of Strategic Management in Industrial Systems, 17(60), 17-2. [In Persian].
 33. Hsu, Y. (2018). LAUNCH STRATEGY AND NEW PRODUCT INNOVATION: AN EMPIRICAL EXAMINATION IN TAIWAN. International Journal of Organizational Innovation, 11(1).‏
 34. Helmi, R. L. (2019). Innovation of New Product Development Process: A Case Study of Healthy Drink-Based Product Line in Indonesia’s Company. Innovation, 11(24).‏
 35. Karampour, A; Sharifi, K; Safabakhsh, S. (2011). Presenting a model to evaluate the impact of resource-based approach components on export performance based on cost leadership strategy in non-metallic mineral industry. Journal of Business Management, 4(12): 113-128.‏ [In Persian].
 36. Karimifard, M., Hashemzadeh Khorasgani, G. R., & Sobhani, A. (2021). Investigating the Effect of Collaborative Capability on the Performance of New Joint Product Design and Development in the Aerospace Industry. Journal of Management Improvement, 15(2), 1-29.‏ [In Persian].
 37. Ko, Y. T. (2017). Modeling a hybrid-compact design matrix for new product innovation. Computers & Industrial Engineering, 107, 345-359.‏
 38. Levy, H. V. (2019). The Innovation-Driven Health Economy and Society Welfare Paradigm. Anna Ujwary-Gil, Natalia R. Potoczek (2019),(Eds.), Organizations in the Face of Growing Competition in the Market, 295-310.‏
 39. Mandolfo, M., Chen, S., & Noci, G. (2020). Co-creation in new product development: Which drivers of consumer participation?. International Journal of Engineering Business Management, 12, 1847979020913764.‏
 40. Marion, T. J., & Fixson, S. (2021). The innovation navigator: Transforming your organization in the era of digital design and collaborative culture. University of Toronto Press.
 41. Ma, Q., Wu, W., & Liu, Y. (2021). The Fit between Technology Management and Technological Capability and Its Impact on New Product Development Performance. Sustainability, 13(19), 10956.
 42. Nafei, A., Javadpour, A., Nasseri, H., & Yuan, W. (2021). Optimized score function and its application in group multiattribute decision making based on fuzzy neutrosophic sets. International Journal of Intelligent Systems, 36(12), 7522-7543.‏
 43. Nezhadkian, M., Azimi, S. M., Ferro, A., & Nafei, A. H. (2022). A Model for New Product Development in Business Companies Based on Grounded Theory Approach and Fuzzy Method. Journal of Computational and Cognitive Engineering.‏
 44. Niksirat, M., & Nasseri, S. H. (2021). Knapsack Problem in Fuzzy Nature: Different Models Based on Credibility Ranking Method. Yugoslav Journal of Operations Research.‏
 45. Parker, H., & Brey, Z. (2015). Collaboration costs and new product development performance. Journal of Business Research, 68(7), 1653-1656.‏
 46. Pamucar, D., Ecer, F., & Deveci, M. (2021). Assessment of alternative fuel vehicles for sustainable road transportation of United States using integrated fuzzy FUCOM and neutrosophic fuzzy MARCOS methodology. Science of The Total Environment, 788, 147763.‏
 47. Prange, C., Eng, T. Y., & Li, J. (2015). Collaborative new product alliances: A review of the literature and research perspectives. Strategic Change, 24(4), 351-371.
 48. Rastgary, M. (2018). Peer review in medical equipment companies (case study of 3 medical equipment companies in Iran). Master's thesis, Author: Supervisor: Hadi Niloforoshan, Shahid Beheshti University. Tehran. [In Persian].
 49. Roushan Ghias, E., Sepahvand, R., Chenarestan Oulia, A., & Pirzad, A. (2021). Designing A Model to Investigate the Relationship among Organizational Capabilities, Competitive Advantage and New Product Performance: The Case of Food Corporations in Mashhad. The Journal of Productivity Management, 15(1 (56) Spring), 243-263.‏ [In Persian].
 50. Ruan, G., Wu, N., & Peng, K. (2021, February). Impact of Cross-Organization Improvisation on New Product Development From Viewpoint of Network Embedding. In 5th Asia-Pacific Conference on Economic Research and Management Innovation (ERMI 2021) (pp. 110-113). Atlantis Press.
 51. Rubasundram, G. A. (2015). Perceived “tone from the top” during a fraud risk assessment. Procedia Economics and Finance, 28, 102-106.‏
 52. Sandu, S., & Ciocanel, B. (2014). Impact of R&D and Innovation on High-tech Export. Procedia Economics and Finance, 15, 80-90.‏
 53. Salam, M. A. (2017). The mediating role of supply chain collaboration on the relationship between technology, trust and operational performance: An empirical investigation. Benchmarking: An International Journal.‏
 54. Sabzevari, M; Sajjadi, S. (2021). Modeling risks in green supply chain reconfiguration for new product development (case study: high turnover consumer products). Quarterly Journal of Business Research. 98(1), 155-183. [In Persian].
 55. Singh, H., Garg, R. K., & Sachdeva, A. (2018). Framework to precede collaboration in supply chain. Benchmarking: An International Journal.‏
 56. Tajarloo, A., Ansari, M., Divandari, A., & Keimasi, M. (2022). Designing a Framework of New Product Development for Digital Banking: A Case study of Bank Mellat. Industrial Management Journal, 13(4), 559-579.‏ [In Persian].
 57. Tavana, M., Di Caprio, D., & Santos-Arteaga, F. J. (2018). Strategic signaling and new technologically superior product introduction: a game-theoretic model with simulation. Technological and Economic Development of Economy, 24(4), 1466-1498.‏
 58. Trott, P. (2021). Innovation management and new product development (7 th ed.). Harlow,England: Pearson (E-book)
 59. Van Doorn, J., Risselada, H., & Verhoef, P. C. (2021). Does sustainability sell? The impact of sustainability claims on the success of national brands’ new product introductions. Journal of Business Research, 137, 182-193.‏
 60. Yazdi, I; Sanavifared, R; Ayouzi Heshmat, A. (2021). Identifying factors affecting the selection of export destinations for Iranian pharmaceutical products with a mixed approach, Business Management, 14(56): 161-140. [In Persian].
 61. Yeh, T. M., Pai, F. Y., & Yang, C. C. (2010). Performance improvement in new product development with effective tools and techniques adoption for high-tech industries. Quality & Quantity, 44(1), 131-152.‏
 62. Zarei, A., Motameni, A. R., Feiz, D., Kordnaeij, A., & Farsizadeh, H. (2017). The Role of Export Entrepreneurship-oriented Behavior in Firms' Export Performance Promoting by Clarifying Mediator role of Competitive Advantage. Management Researches, 9(34), 169-193.‏ [In Persian].
 63. Zehir, C., Ertosun, Ö. G., Zehir, S., & Müceldilli, B. (2012). Total quality management practices’ effects on quality performance and innovative performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 273-280.‏
 64. Zehir, C., Köle, M., & Yıldız, H. (2015). The mediating role of innovation capability on market orientation and export performance: An implementation on SMEs in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 700-708.‏