مدلی برای تفکر استراتژیک در صنعت غذایی ایران(مورد مطالعه؛ پسته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه با وجود محیط متلاطم و پیچیده کسب‌وکارها، توسعه تفکر استراتژیک به یکی از عوامل مهم کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان‌ها تبدیل شده است؛ به‌طوری که به‌کارگیری آن توسط مدیران منجر به افزایش عملکرد سازمانی و بهبود شرایط رقابتی آن‌ها می‌شود. پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل موثر بر توسعه تفکر استراتژیک در صنعت پسته ایران و ارائه مدل ساختاری-تفسیری این عوامل است.
روش‌: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات کیفی-کمی است. در بخش کیفی، ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق و سپس مصاحبه با 18 تن از خبرگان صنعت، عوامل موثر بر توسعه تفکر استراتژیک در صنعت پسته ایران استخراج گردید و به تأیید خبرگان رسید. در بخش کمی پرسشنامه‌ای‌ بین خبرگان توزیع گردید و پس از تکمیل و انجام مراحل روش ISM مدل ساختاری-تفسیری عوامل استخراج گردید.
نتایج: بر اساس یافته‌های این پژوهش، این عوامل در 61 کد باز، 11 مولفه و 3 مقوله اصلی شامل بعد توسعه فردی مدیران، بعد تحولات ساختاری و حکمرانی و بعد تحولات محیطی دسته‌بندی و ارائه شدند و بر اساس نتایج ISM در سه سطح طبقه‌بندی شده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد بُعد توسعه فردی مدیران در بالاترین سطح و دارای تأثیرپذیری بالا و بیشترین وابستگی، بُعد تحولات ساختاری و حکمرانی در سطح میانی و بُعد تحولات محیطی در پایین‌ترین سطح و دارای تأثیرگذاری بالا و کم‌ترین وابستگی است که باید در اولویت مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Strategic Thinking in Iran's Food Industry (Case Study: Pistachio)

نویسندگان [English]

 • vahid khashei 1
 • Sajad Farsi 2
1 1. Associate Professor, Business Management, Faculty of Business and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Master student of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim and Introduction: Today, amid a turbulent and complex business environment, organizations face the challenge of obtaining a sustainable competitive advantage, making it a top priority. Therefore, developing certain skills within the organization can lead to a sustainable competitive advantage. Factors such as technology cannot guarantee the long-term success of an organization or create a sustainable competitive advantage, as they can be easily imitated by competitors. But some skills, such as strategic thinking, are not easily replicated by competitors. Strategic thinking is an inimitable skill that, when utilized by managers, can enhance their analytical and intuitive decision-making abilities. This skill can assist them in overcoming challenges in a competitive environment. Strategic thinking is a skill that helps managers to engage in creative, forward-looking, and systematic thinking. Therefore, according to Iran's business environment, the development of this skill is a requirement for industrial managers. Iran's pistachio is one of the country's major export items, consistently holding the largest share in Iran's non-oil export portfolio and contributing significantly to the country's foreign currency earnings. In this regard, the current research aims to identify the factors that influence the development of strategic thinking in Iran's pistachio industry and provide a structural-interpretive model of these factors.
Methodology: This research is practical in terms of its purpose and in terms of gathering qualitative and quantitative information. The statistical population consists of all experts in the pistachio industry in Iran. To conduct this research, the first step involved studying the existing research literature and then conducting interviews with 18 industry experts. Through this qualitative approach, the factors influencing the development of strategic thinking in Iran's pistachio industry were identified and validated by the experts. In the quantitative part, a questionnaire was distributed among the experts to compile the SSIM matrix. After completing the steps of the ISM method, the initial and final reachability matrix was extracted. Then, based on the final reachability matrix, the research components were categorized, and the structural-interpretive model of the factors was finally extracted. Also, Micmac analysis was presented based on the variables of influence and dependence.
Findings: Based on the findings of this research, the factors influencing strategic thinking in the pistachio industry were categorized and presented in 61 open codes, 11 components, and 3 main categories. Furthermore, the results of ISM analysis have classified these factors into three levels. Appropriate organizational structure and effective governance, robust domestic and global marketing and advertising strategies, technological advancements and innovation in the industry, and the cultivation of skilled and dedicated human resources are key factors in driving organizational development and transforming the governance practices of beneficiary organizations. Domestic and international competition, as well as the political and legal conditions of the country, are categories related to
environmental changes and opportunism. On the other hand, the development of intuitive thinking, the creation of a scientific attitude, the development of a strategic perspective, the acquisition of strategic management knowledge, and the development of systemic thinking are categories related to the personal development of managers. The results indicate that the dimension of personal development of managers is at the highest level and has a significant influence and the greatest dependence. The dimension of structural changes and governance is at a moderate level, while the dimension of environmental changes is at the lowest level and has a significant influence and the least dependence. Therefore, managers should prioritize addressing environmental changes.
Discussion and Conclusion: The results of this research indicate that there are other factors within the context of two environmental components: domestic and foreign competition, and the political and legal conditions of the country. This result shows that these two components have a significant impact on the attitudes of managers and the way organizations in the pistachio industry are operated. In this situation, managers should have sufficient information about the competitive conditions in the global arena to make accurate long-term decisions and plans for the pistachio industry. Also, the political conditions and complexities of product production and export in the country are among the underlying factors influencing strategic thinking in the pistachio industry. Sanctions, inflation rates, obstacles to production and export, crude sales, and other political and legal issues form the basis of numerous factors. According to the results, after examining the environmental and surrounding conditions of the pistachio industry, action should be taken in the area of organizational changes for companies and organizations interested in this industry. Creating appropriate and efficient structures, establishing a robust marketing, advertising, and sales force to cater to international markets, leveraging technology and research and development in production and processing, and promoting employee involvement in organizational planning and decision-making are factors that fall under the second level. The model is located. Organizational changes will lay the necessary groundwork for implementing micro strategies at the company level and macro strategies at the industry level. This will enable us to progress towards our goals in the near and distant future under the most optimal conditions. Finally, the development of individual managerial skills is considered the primary level in the model, as it has the most significant influence on other factors. Improving managerial knowledge, developing skills such as systemic thinking and foresight, and having an intuitive and strategic perspective are among the individual factors that help pistachio industry managers make optimal decisions in today's turbulent and competitive environment. These factors also enable them to overcome bottlenecks through appropriate planning and strategies, ultimately saving the pistachio industry from the danger of destruction. Based on the results of the MICMAC analysis, the factors that are placed in the linked area have a leverage effect. This means that even the smallest influence from these factors can have significant results in the entire system. Organizational structure, governance, political and legal factors, attitudes, scientific knowledge, and strategic mindset are among the interconnected factors. Pistachio industry managers should pay special attention to these factors to enhance the overall performance of their industry and organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic thinking
 • Iran's pistachio industry
 • structural-interpretive model
 • MICMAC analysis
 1.      1. آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا (1390). تحقیق در عملیات نرم. تهران: سازمان مدیریت صنعتی. 364ص.

  1. برهان‌زاده، علی و هو، دینخوان (1394). تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های صادرات پسته ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 7(2)، 1-26.
  2. بیاضی طهرابند، علی؛ کردنائیج، اسدالله؛ خدادحسینی، سیدحمید و دانایی‌فرد، حسن (1398). شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک. اندیشه مدیریت راهبردی، 13(2)، 171-204.
  3. بیاضی طهرابند، علی؛ کردنائیج، اسدالله؛ خدادحسینی، سیدحمید و دانایی‌فرد، حسن (1400). شناسایی و مفهوم‌پردازی پیشران‌های تفکر استراتژیک. فصلنامه علمی بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 11(42)، 43-76.
  4. جلالی، سیدحسین و گل‌محمدی، عماد (1400). نقش‌آفرینی تفکر استراتژیک در افزایش تمایل شرکت‌ها به نوآوری: تأکید بر یادگیری استراتژیک. نشریه علمی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 13(26)، 239-266.
  5. حسینی، سیدیعقوب؛ بهجتی اردکانی، بابک و رحمانی، سحر (1391). ارائه مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 4(7)، 1-1.
  6. زیبایی، منصور؛ حشتمی رفسنجانی، احسان و شیخ زین‌الدین، آذر (1399). ارزیابی راهبردهای تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره‌گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره3. مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، 65-80.
  7. شوقی، محمد؛ بازرگانی، محمد؛ نادری خورشیدی، علیرضا و دیواندری، علی (1396). الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 9(11)، 125-155.
  8. صادقی، محمدرضا و قاسمی، بهروز (1400). بررسی نقش تفکر استراتژیک و اولویت بندی معیارهای انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین با تمرکز بر پارادایم لارج. پژوهش های مدیریت راهبردی، 27(82)، 109-132.
  9. طالبی، کامبیز؛ سجادی، سیدمجتبی و رسولیان، پریسا (1395). شناسایی مختصات تفکر راهبردی کارآفرینانه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9(4)، 633-652.
  10. کرباسی، علیرضا و توحیدی، امیرحسین (1394). عوامل موثر بر صادرات پسته ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 7(1)، 112-91.
  11. ندافی، طاهره؛ ابویی ارکان، محمد و قلی‌پور، آرین (1397). بررسی مدل‌های ذهنی مدیران در فرآیند تفکر استراتژیک. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(2)، 461-486.
  12. نصرالهی، سعید؛ یکتایار، مظفر؛ ویسی، کورش و خدامرادپور، مژگان (1400). ارائه مدل عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان. فصلنامه علوم ورزش، 13(44)، 257-282.
  13. Alataliat, M., Elrehail, H. & Emeagwali, O.L (2019). High performance work practices, organizational performance and strategic thinking. International Journal of Organizational Analysis, 27(3), 370-395.
  14. Alqershi, N.A.Wan Yusoff, W.F.Bin Masrom, M.A.N.Abdul Hamid, N.B.Mokhtar, S.S.M.AlDoghan, M (2022). Intellectual capital and performance of automotive manufacturers: the role of strategic thinking. International Journal of Productivity and Performance Management, 71(6), 2534-2557.
  15. Aydogan, G., Jobst, A, Loy, F., Dehning, F., & Kocher, M (2018). The effect of oxytocin on group formation and strategic thinking in men. Hormones and Behavior, 100, 100-106.
  16. Azar, A. Khosravani, F. & Jalali, R. (2011). Soft Operational Research. Tehran: Industrial Management Organization. 364p. (In Persian)
  17. Bai, W., Liu, R. and Zhou, L. (2020), “Enhancing the learning advantages of newness: the role of internal social capital in the international performance of young entrepreneurial firms”, Journal of International Management, 26(2), p. 100733.
  18. Bayazi Tahraband, A., Kordnaeij, A., Khodadad Hossaini, S. H., & Danaeefard, H (2021). Identifying and Conceptualizing the Drivers of Strategic Thinking. Strategic Management Studies of National Defence Studies, 11(42), 76-43. (In Persian)
  19. Bayazi Tahraband, A., Kordnaeij, A., Khodadad Hosseini, S. H., & Danaeifard, H (2019). Identification and explanation of the elements of strategic thinking. Strategic Management Thought, 13(2), 171-204. (In Persian)
  20. Bonn, I (2005). Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal, 26(5), 336-354.
  21. Borhanzadeh, A., & Hoo, D (2015). Prioritizing Export Strategies of Iranian Pistachio with Comparing Fuzzy and QSPM Approaches. Agricultural Economics Research, 7(26), 1-26. (In Persian)
  22. Burke, C., Dodd, J., Duncan, R., & Klunk, J.(2017). Tracing Leadership, Critical and Strategic Thinking. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(9), 15-24.
  23. Dhir, S.Dhir, S.Samanta, P (2018). Defining and developing a scale to measure strategic thinking. Foresight, 20(3), 271-288.
  24. Dixit, S.Singh, S.Dhir, S.Dhir, S (2021). Antecedents of strategic thinking and its impact on competitive advantage. Journal of Indian Business Research, 13(4), 437-458.
  25. Ershadi, M.J.Eskandari Dehdazzi, R (2019). Investigating the role of strategic thinking in establishing organizational excellence model: A moderating role of organizational forgetting. The TQM Journal, 31(4), 620-640.
  26. Etemadi, N., Van Gelder, P., & Strozzi, F (2021). An ism modeling of barriers for blockchain/distributed ledger technology adoption in supply chains towards cybersecurity. Sustainability, 13(9), 4672.‏
  27. Goldman, E.F.Scott, A.R.Follman, J.M (2015). Organizational practices to develop strategic thinking. Journal of Strategy and Management, 8(2), 155-175.
  28. Graetz, F (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities. Management Decision, 40(5), 456-462.
  29. Gross, R (2017). Exploring the moderating impact of absorptive capacity on strategic thinking, innovative behavior, and entrepreneurial orientation at the organizational level of analysis. Journal of Management Policy and Practice, 18(3), 60-73.
  30. Hossieni, S. Y., Behjati ardakani, B., Rahmani, S. (2012). Presenting a model for measuring the strategic thinking of Iranian tile and ceramic industry managers with a structural equation modeling approach.  Journal of Executive Management4(7), 1-1. (In Persian)
  31. Ibrahim Olaniyi, M. & Elumah Lucas, O (2016). Strategic thinking and organization performance: study of Nigeria firms. Journal of Business Administration Research, 5(1), 23-28.
  32. Jalali, S. H., & Golmohammadi, E. (2022). Role of strategic thinking in increasing the innovation of companies: An emphasis on strategic learning. Journal of Business Administration Researches, 13(26), 239-266. (In Persian)
  33. Karbasi, A., & Tohidi, A (2015). Estimating the Export Demand Function of Iran's pistachio in Selected Destination Markets. Agricultural Economics Research, 7(25), 91-112. (In Persian)
  34. Kazmi, S.A.Z. & Naaranoja, M (2015). Cultivating strategic thinking in organizational leaders by designing supportive work environment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 181, 43-52.
  35. Liedtka, J.M (1998a). Linking strategic thinking with strategic Planning. Strategy & Leadership, 26(4), 30-35.
  36. Moon, B. J. (2013). Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Business Research, 66(10), 1698-1708.
  37. Naddafi, T, AQbooyee Ardakan, M., & Gholipour, A (2018). Investigation of Managers’ Mental Modeling regarding Strategic Thinking. Journal of Business Managemen, 10(2), 461-486. (In Persian)
  38. Nasrolahi, S., Yektayar, M., Yeysi, K., & Khodamoradpor, M. (2022). Developing a Model of Factors Affecting Strategic Thinking in The Ministry of Sport and Youth. Sport Sciences Quarterly13(44), 257-282.
  39. Nuntamanop, P., Kauranen, I., & Igel, B. (2013). A new model of strategic thinking competency. Journal of Strategy and Management, 6(3), 242-264.
  40. Sadeghi, M. R., & Ghasemi, B. (2021). Investigating the role of strategic thinking and prioritizing supplier selection criteria in supply chain management with a focus on the large paradigm. Strategic Management Researches, 27(82), 109-132. (In Persian)
  41. Shaheen, K., Ali, Q. & Shah, S.H.H (2012). Towards a hybridmodel of strategic thinking: revisiting the paradox of strategy development versus design. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 1(12), 166-183.
  42. Shahul Hameed, N. S., Salamzadeh, Y., Abdul Rahim, N. F., & Salamzadeh, A. (2022). The impact of business process reengineering on organizational performance during the coronavirus pandemic: moderating role of strategic thinking. Foresight, 24(5), 637-655.
  43. Shaik, A.S.Dhir, S (2020). A meta-analytical review of factors affecting the strategic thinking of an organization. Foresight, 22(2), 144-177.
  44. Shoghi, M., Bazargani, M., Naderi khorshidi, A., & Divandi, A (2017). A Model of Developing Strategic Thinking for Chief Managers at Ansar Bank. Journal of Research in Human Resources Management, 9(1), 125-156. (In Persian)
  45. Srivastava, S. & D’Souza, D (2019). An empirical examination of the relationship between managerial strategic thinking and absorptive capacity of the organization. Journal of Strategy and Management, 13(1), 51-71.
  46. Taboli, H. and Baghadam, G. (2016), “Evaluation of the role of political and communication skills in social responsibility of managers by the mediating role of strategic thinking”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4), 323-331.
  47. Talebi, K., Sajadi, S., Rasoulian, P (2017). Identification of Peculiarities of Entrepreneurial Strategic Thinking. Journal of Entrepreneurship Development, 9(4), 633-652. (In Persian)
  48. Tan, C (2017). Teaching critical thinking: cultural challenges and strategies in Singapore. British Educational Research Journal, 43(5), 988-1002.
  49.  Zibaie, M., Heshmati Rafsanjani, E., & Sheikhzeinoddin, A. (2020). Evaluation of Export and Production Strategies of Pistachio in Kerman Province Applying Fuzzy AHP and Electre III. Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), 65-80. (In Persian)