مدلی برای تفکر استراتژیک در صنعت غذایی ایران(مورد مطالعه؛ پسته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله پژوهشی
صفحه 42-24
مقدمه: امروزه با وجود محیط متلاطم و پیچیده کسب‌وکارها، توسعه تفکر استراتژیک به یکی از عوامل مهم کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان‌ها تبدیل شده است؛ به‌طوری که به‌کارگیری آن توسط مدیران منجر به افزایش عملکرد سازمانی و بهبود شرایط رقابتی آن‌ها می‌شود. پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل موثر بر توسعه تفکر استراتژیک در صنعت پسته ایران و ارائه مدل ساختاری-تفسیری این عوامل است.
روش‌: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات کیفی-کمی است. در بخش کیفی، ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق و سپس مصاحبه با 18 تن از خبرگان صنعت، عوامل موثر بر توسعه تفکر استراتژیک در صنعت پسته ایران استخراج گردید و به تأیید خبرگان رسید. در بخش کمی پرسشنامه‌ای‌ بین خبرگان توزیع گردید و پس از تکمیل و انجام مراحل روش ISM مدل ساختاری-تفسیری عوامل استخراج گردید.
نتایج: بر اساس یافته‌های این پژوهش، این عوامل در 61 کد باز، 11 مولفه و 3 مقوله اصلی شامل بعد توسعه فردی مدیران، بعد تحولات ساختاری و حکمرانی و بعد تحولات محیطی دسته‌بندی و ارائه شدند و بر اساس نتایج ISM در سه سطح طبقه‌بندی شده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد بُعد توسعه فردی مدیران در بالاترین سطح و دارای تأثیرپذیری بالا و بیشترین وابستگی، بُعد تحولات ساختاری و حکمرانی در سطح میانی و بُعد تحولات محیطی در پایین‌ترین سطح و دارای تأثیرگذاری بالا و کم‌ترین وابستگی است که باید در اولویت مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a model for strategic thinking in iran food's industry(case study: pistatio)

نویسندگان [English]

 • vahid khashei 1
 • Sajad Farsi 2
1 allameh
2 department of business management, faculty of management and accounting, Allameh Tabataba'i university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, despite the turbulent and complex environment of businesses, the development of strategic thinking has become one of the important factors of obtaining a sustainable competitive advantage in organizations, so its application by managers leads to improvement of their competitive conditions. This research aims to identify the factors influencing the development of strategic thinking in Iran's pistachio industry and provide a structural-interpretive model (ISM) of these factors. In the qualitative part, first by studying the research literature and then interviewing 18 industry experts, the factors affecting the development of strategic thinking in Iran's pistachio industry were extracted and approved by the experts. In the quantitative part, a questionnaire was distributed among the experts and after completing the steps of the ISM method, the structural-interpretive model of the factors was extracted. Based on the findings of this research, these factors were categorized and presented in 61 open codes, 11 components and 3 main categories, and based on the results of ISM, they were classified in three levels. The results show that the dimension of personal development of managers is at the highest level, the dimension of structural changes and governance is at the middle level, and the dimension of environmental changes is at the lowest level, which should be prioritized by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic thinking
 • Iran's pistachio industry
 • structural-interpretive model
 • MICMAC analysis
 1. آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا (1390). تحقیق در عملیات نرم. تهران: سازمان مدیریت صنعتی. 364ص.
 2. برهان‌زاده، علی و هو، دینخوان (1394). تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های صادرات پسته ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 7(2)، 1-26.
 3. بیاضی طهرابند، علی؛ کردنائیج، اسدالله؛ خدادحسینی، سیدحمید و دانایی‌فرد، حسن (1398). شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک. اندیشه مدیریت راهبردی، 13(2)، 171-204.
 4. بیاضی طهرابند، علی؛ کردنائیج، اسدالله؛ خدادحسینی، سیدحمید و دانایی‌فرد، حسن (1400). شناسایی و مفهوم‌پردازی پیشران‌های تفکر استراتژیک. فصلنامه علمی بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 11(42)، 43-76.
 5. جلالی، سیدحسین و گل‌محمدی، عماد (1400). نقش‌آفرینی تفکر استراتژیک در افزایش تمایل شرکت‌ها به نوآوری: تأکید بر یادگیری استراتژیک. نشریه علمی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 13(26)، 239-266.
 6. حسینی، سیدیعقوب؛ بهجتی اردکانی، بابک و رحمانی، سحر (1391). ارائه مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 4(7)، 1-1.
 7. زیبایی، منصور؛ حشتمی رفسنجانی، احسان و شیخ زین‌الدین، آذر (1399). ارزیابی راهبردهای تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره‌گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره3. مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، 65-80.
 8. شوقی، محمد؛ بازرگانی، محمد؛ نادری خورشیدی، علیرضا و دیواندری، علی (1396). الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 9(11)، 125-155.
 9. صادقی، محمدرضا و قاسمی، بهروز (1400). بررسی نقش تفکر استراتژیک و اولویت بندی معیارهای انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین با تمرکز بر پارادایم لارج. پژوهش های مدیریت راهبردی، 27(82)، 109-132.
 10. طالبی، کامبیز؛ سجادی، سیدمجتبی و رسولیان، پریسا (1395). شناسایی مختصات تفکر راهبردی کارآفرینانه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9(4)، 633-652.
 11. کرباسی، علیرضا و توحیدی، امیرحسین (1394). عوامل موثر بر صادرات پسته ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 7(1)، 112-91.
 12. ندافی، طاهره؛ ابویی ارکان، محمد و قلی‌پور، آرین (1397). بررسی مدل‌های ذهنی مدیران در فرآیند تفکر استراتژیک. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(2)، 461-486.
 13. نصرالهی، سعید؛ یکتایار، مظفر؛ ویسی، کورش و خدامرادپور، مژگان (1400). ارائه مدل عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان. فصلنامه علوم ورزش، 13(44)، 257-282.
 14. Alataliat, M., Elrehail, H. & Emeagwali, O.L (2019). High performance work practices, organizational performance and strategic thinking. International Journal of Organizational Analysis, 27(3), 370-395.
 15. Alqershi, N.A.Wan Yusoff, W.F.Bin Masrom, M.A.N.Abdul Hamid, N.B.Mokhtar, S.S.M.AlDoghan, M (2022). Intellectual capital and performance of automotive manufacturers: the role of strategic thinking. International Journal of Productivity and Performance Management, 71(6), 2534-2557.
 16. Aydogan, G., Jobst, A, Loy, F., Dehning, F., & Kocher, M (2018). The effect of oxytocin on group formation and strategic thinking in men. Hormones and Behavior, 100, 100-106.
 17. Azar, A. Khosravani, F. & Jalali, R. (2011). Soft Operational Research. Tehran: Industrial Management Organization. 364p. (In Persian)
 18. Bai, W., Liu, R. and Zhou, L. (2020), “Enhancing the learning advantages of newness: the role of internal social capital in the international performance of young entrepreneurial firms”, Journal of International Management, 26(2), p. 100733.
 19. Bayazi Tahraband, A., Kordnaeij, A., Khodadad Hossaini, S. H., & Danaeefard, H (2021). Identifying and Conceptualizing the Drivers of Strategic Thinking. Strategic Management Studies of National Defence Studies, 11(42), 76-43. (In Persian)
 20. Bayazi Tahraband, A., Kordnaeij, A., Khodadad Hosseini, S. H., & Danaeifard, H (2019). Identification and explanation of the elements of strategic thinking. Strategic Management Thought, 13(2), 171-204. (In Persian)
 21. Bonn, I (2005). Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal, 26(5), 336-354.
 22. Borhanzadeh, A., & Hoo, D (2015). Prioritizing Export Strategies of Iranian Pistachio with Comparing Fuzzy and QSPM Approaches. Agricultural Economics Research, 7(26), 1-26. (In Persian)
 23. Burke, C., Dodd, J., Duncan, R., & Klunk, J.(2017). Tracing Leadership, Critical and Strategic Thinking. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(9), 15-24.
 24. Dhir, S.Dhir, S.Samanta, P (2018). Defining and developing a scale to measure strategic thinking. Foresight, 20(3), 271-288.
 25. Dixit, S.Singh, S.Dhir, S.Dhir, S (2021). Antecedents of strategic thinking and its impact on competitive advantage. Journal of Indian Business Research, 13(4), 437-458.
 26. Ershadi, M.J.Eskandari Dehdazzi, R (2019). Investigating the role of strategic thinking in establishing organizational excellence model: A moderating role of organizational forgetting. The TQM Journal, 31(4), 620-640.
 27. Etemadi, N., Van Gelder, P., & Strozzi, F (2021). An ism modeling of barriers for blockchain/distributed ledger technology adoption in supply chains towards cybersecurity. Sustainability, 13(9), 4672.‏
 28. Goldman, E.F.Scott, A.R.Follman, J.M (2015). Organizational practices to develop strategic thinking. Journal of Strategy and Management, 8(2), 155-175.
 29. Graetz, F (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities. Management Decision, 40(5), 456-462.
 30. Gross, R (2017). Exploring the moderating impact of absorptive capacity on strategic thinking, innovative behavior, and entrepreneurial orientation at the organizational level of analysis. Journal of Management Policy and Practice, 18(3), 60-73.
 31. Hossieni, S. Y., Behjati ardakani, B., Rahmani, S. (2012). Presenting a model for measuring the strategic thinking of Iranian tile and ceramic industry managers with a structural equation modeling approach.  Journal of Executive Management4(7), 1-1. (In Persian)
 32. Ibrahim Olaniyi, M. & Elumah Lucas, O (2016). Strategic thinking and organization performance: study of Nigeria firms. Journal of Business Administration Research, 5(1), 23-28.
 33. Jalali, S. H., & Golmohammadi, E. (2022). Role of strategic thinking in increasing the innovation of companies: An emphasis on strategic learning. Journal of Business Administration Researches, 13(26), 239-266. (In Persian)
 34. Karbasi, A., & Tohidi, A (2015). Estimating the Export Demand Function of Iran's pistachio in Selected Destination Markets. Agricultural Economics Research, 7(25), 91-112. (In Persian)
 35. Kazmi, S.A.Z. & Naaranoja, M (2015). Cultivating strategic thinking in organizational leaders by designing supportive work environment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 181, 43-52.
 36. Liedtka, J.M (1998a). Linking strategic thinking with strategic Planning. Strategy & Leadership, 26(4), 30-35.
 37. Moon, B. J. (2013). Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Business Research, 66(10), 1698-1708.
 38. Naddafi, T, AQbooyee Ardakan, M., & Gholipour, A (2018). Investigation of Managers’ Mental Modeling regarding Strategic Thinking. Journal of Business Managemen, 10(2), 461-486. (In Persian)
 39. Nasrolahi, S., Yektayar, M., Yeysi, K., & Khodamoradpor, M. (2022). Developing a Model of Factors Affecting Strategic Thinking in The Ministry of Sport and Youth. Sport Sciences Quarterly13(44), 257-282.
 40. Nuntamanop, P., Kauranen, I., & Igel, B. (2013). A new model of strategic thinking competency. Journal of Strategy and Management, 6(3), 242-264.
 41. Sadeghi, M. R., & Ghasemi, B. (2021). Investigating the role of strategic thinking and prioritizing supplier selection criteria in supply chain management with a focus on the large paradigm. Strategic Management Researches, 27(82), 109-132. (In Persian)
 42. Shaheen, K., Ali, Q. & Shah, S.H.H (2012). Towards a hybridmodel of strategic thinking: revisiting the paradox of strategy development versus design. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 1(12), 166-183.
 43. Shahul Hameed, N. S., Salamzadeh, Y., Abdul Rahim, N. F., & Salamzadeh, A. (2022). The impact of business process reengineering on organizational performance during the coronavirus pandemic: moderating role of strategic thinking. Foresight, 24(5), 637-655.
 44. Shaik, A.S.Dhir, S (2020). A meta-analytical review of factors affecting the strategic thinking of an organization. Foresight, 22(2), 144-177.
 45. Shoghi, M., Bazargani, M., Naderi khorshidi, A., & Divandi, A (2017). A Model of Developing Strategic Thinking for Chief Managers at Ansar Bank. Journal of Research in Human Resources Management, 9(1), 125-156. (In Persian)
 46. Srivastava, S. & D’Souza, D (2019). An empirical examination of the relationship between managerial strategic thinking and absorptive capacity of the organization. Journal of Strategy and Management, 13(1), 51-71.
 47. Taboli, H. and Baghadam, G. (2016), “Evaluation of the role of political and communication skills in social responsibility of managers by the mediating role of strategic thinking”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4), 323-331.
 48. Talebi, K., Sajadi, S., Rasoulian, P (2017). Identification of Peculiarities of Entrepreneurial Strategic Thinking. Journal of Entrepreneurship Development, 9(4), 633-652. (In Persian)
 49. Tan, C (2017). Teaching critical thinking: cultural challenges and strategies in Singapore. British Educational Research Journal, 43(5), 988-1002.
 50. Zibaie, M., Heshmati Rafsanjani, E., & Sheikhzeinoddin, A. (2020). Evaluation of Export and Production Strategies of Pistachio in Kerman Province Applying Fuzzy AHP and Electre III. Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), 65-80. (In Persian)