ناسایی برنامه های آینده شرکت‌های فعال در صنعت داروسازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تحلیل محتوای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران( نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکتری اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران، تهران، ایران

چکیده

صنعت داروسازی به عنوان یکی از صنایع استراتژیک ، سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی در دنیا را به خود اختصاص داده است و با توجه به ارزش افزوده بالاتر در مقایسه با سایر صنایع ، یکی از صنایع سودآور جهان محسوب می­شود . با توجه به سودآوری این صنعت، ارتباط با سلامت و بقای نسل بشر و تخصیص منابع ارزی کلان به واردات و تولیدات این حوزه در ایران، مطالعه برنامه­های شرکت­های فعال در این صنعت مهم تلقی می­شود. بنابراین در این پژوهش قصد بر آن است برنامه­های آتی شرکت­های داروسازی پذیرفته شده در بورس به استثنای شرکت­های فعال در توزیع و پخش دارو، مطالعه ، طبقه­بندی و اولویت­بندی شوند. در این پژوهش از مجموعه شرکت­های فعال در صنعت داروسازی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده­اند برنامه­های آتی 34 شرکت از میان ۴۴ شرکت انتخاب شده است. برنامه­های آتی در گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی منتهی به سال 1400 از سامانه کدال استخراج و به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل و طبقه­بندی قرار گرفته­­اند. یافته­های حاصل از این پژوهش شامل شناسایی سه مضمون اصلی با موضوع بازار وبازاریابی، زنجیره­تأمین و سودآوری، 18  مضمون فرعی و 65 کد اولیه می­باشد. از میان 18 مضمون فرعی شناسایی شده، مضامین با محتوای مرتبط با بازار و بازاریابی دارای فراونی 72% ، مضامین با محتوای زنجیره­تأمین دارای فراوانی 22% و همچنین مضامین مرتبط با سودآوری دارای فراوانی  6%  می­باشند. در میان کدهای اولیه شناسایی شده ، تنوع­بخشی سبد­محصولات، سودآوری و توسعه بازار­صادراتی داراری بیشترین فراوانی در میان برنامه­ها هستند. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد شرکت­های داروسازی به امور مرتبط با بازار و بازاریابی با اقداماتی همچون افزایش سهم بازار، تنوع بخشی سبد­محصولات، ارتباطات یکپارچه بازاریابی، مدیریت بهینه سیستم فروش و موارد دیگر توجه نشان می­دهند. همچنین زنجیره­تأمین با اقداماتی همچون ارزش­آفرینی با شرکای داخلی و خارجی ، ارتقای زنجیره تأمین و بهینه­سازی سیستم توزیع ، از دیگر مسائل ضروری در طرح­ریزی برنامه­های این شرکت­ها می­باشد. علاوه بر موارد مطرح­شده ، سودآوری با به کارگیری برنامه­های متعددی همچون کنترل هزینه­ها ، تولید محصولات سودآور و بهره­وری عملیات خرید مورد توجه شرکت­های مذکور قرار­­گرفته­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Future Plans of Pharmaceutical Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange: a Qualitative Content Analysis Approach

نویسندگان [English]

 • shahriar azizi 1
 • Fatemeh Rad 2
 • Arezou Nikaeen 2
 • Abolfazl Abolfazli 3
2 MA, student
3 CEO of Tehran National Innovation Fund
چکیده [English]

In this research, a collection of Iranian pharmaceutical companies which have been accepted in the Tehran stock market has been selected based on purposive sampling. The future plans of 34 out of 44 companies, whose annual reports of the board of directors ending in 1400 could be accessed from codal.ir, were analyzed and classified by content analysis. As a result of the analysis of future plans, a total of 3 main themes (market and marketing, supply chain and profitability), 18 sub-themes and 65 codes were identified. Among the main themes, the theme of market and marketing, the theme of supply chain and the theme of finance have a frequency of %72, %22 and %6, respectively. Among the sub-themes, product portfolio diversification, profitability, and export market development are the most frequent among the companies' plans. Based on this research, it was found that pharmaceutical companies pay special attention to actions related to the market and marketing by doing activities such as increasing market share, product portfolio diversification, integrated marketing communications and optimal sales system management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pharmaceutical Industry
 • Future Plans
 • Annual Reports
 • Content Analysis
 1. عزیزی شهریار، ابراهیمی ابوالقاسم، کریمی علویجه محمدرضا. (1398). مدیریت بازاریابی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی. ص 39.
 2. وکیل یزدی، ابراهیم. ثانوی فرد، رسول .عیوضى حشمت، على اصغر(1399). الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم. پژوهشنامه بازرگانی. 25(97)، .97-130.
 3. Abhayawansa, S., Azim, M.(2014). Corporate reporting of intellectual capital: evidence from the Bangladeshi pharmaceutical sector. Asian Review of Accounting. 22(2): 98-127.
 4. Abrahamson, M. (1983). Social research methods. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
 5. Arnold, D. G., Amato, L. H., Troyer, J. L., & Stewart, O. J. (2022). Innovation and misconduct in the pharmaceutical industry. Journal of Business Research, 144, 1052–1063.
 6. Assarroudi, A., Heshmati Nabavi, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed qualitative content analysis: the description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. Journal of Research in Nursing: JRN, 23(1), 42. https://doi.org/10.1177/1744987117741667
 7. Azizi Shahriar, Ebrahimi Abulqasem, Karimi Alavija Mohammadreza. (2019). Marketing Management. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in The Islamic Sciences and Humanities. [In Persian]
 8. Azizi, Sh., HosseinAbadi, V. (2014). A Content Analysis of The Mission Statements of Iran, Turkey, India and United States Pharmaceutical Companies. Management & Marketing. Volume XII, issue 1: 52-66.
 9. Azizi, Sh., Makizadeh, V.(2014). Strategic priorities of Iranian companies: an application of mission statement content analysis. Marketing & Management. Challenges for the Knowledge Society. Volume 9, No. 4: 471-482.
 10. Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8–14.
 11. Berelson, B., 1952. Content Analysis in Communication Research. Glencoe, IL: Free Press.
 12. Billore, S., Billore, G., Yamaji, K., 2013. The Online Corporate Branding of Banks - A Comparative Content Analysis of Indian and Japanese Banks. Journal of American Business Review, Cambridge 1.2, 90-96.
 13. Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., & Terry, G. (2019). Thematic Analysis. Handbook of Research Methods in Health Social Sciences, 843–860.
 14. Brennan, N.(2001). Reporting intellectual capital in annual reports: evidence from Ireland. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Volume 14, Issue 4: 423-436.
 15. Cagri Gurbuz, M., Yurt, O., Ozdemir, S., Sena, V., & Yu, W. (2022). Global supply chains risks and COVID-19: Supply chain structure as a mitigating strategy for Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Business Research, 113407.
 16. Cho, J. Y., & Lee, E. H. (2014). Reducing Confusion about Grounded Theory and Qualitative Content Analysis: Similarities and Differences. The Qualitative Report, 19(32), 1–20.
 17. Clarke, V., & Braun, V. (2016). Thematic analysis. The Journal of Positive Psychology, 12(3), 297–298.
 18. Cornelia Beck, A., Campbell, D., Shrives, P.(2010). Content analysis in environmental reporting research: Enrichment and rehearsal of the method in a British–German context. The British Accounting Review. Volume 42, Issue 3: 207-222.
 19. David, F.(2007). Strategic Management: Concepts and Cases, Upper Saddle, N. J: Pearson Practice.
 20. Demir, M., & Min, M. (2019). Consistencies and discrepancies in corporate social responsibility reporting in the pharmaceutical industry. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 10(2), 333–364.
 21. Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Method, applications, and issues. Health Care for Women International, 13(3), 313–321.
 22. El Korchi, A. (2022). Survivability, resilience and sustainability of supply chains: The COVID-19 pandemic. Journal of Cleaner Production, 164333.
 23. Elo S, Kyngäs H. (2008) The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 62(1): 107–115.
 24. Hallikas, J., Evangelista, P., Lintukangas, K., Kähkönen, A. K., & Immonen, M. (2023). COVID-19 Disruption Impacts on Supply Chains: An Empirical Exploration on Disruptions, Resiliency, and Risk Management Strategies. Springer Series in Supply Chain Management, 21, 19–33.
 25. https://www.abbvie.com. AbbVie | Pharmaceutical Research & Development.
 26. https://www.codal.ir/
 27. https://www.codal.ir/Provisions/Disclosure.htm.
 28. https://www.drugdiscoverytrends.com. 2022 Pharma 50: The 50 largest pharma companies in the world.
 29. https://www.novartis.com.
 30. https://www.pfizer.com. Pfizer: One of the world's premier biopharmaceutical companies.
 31. Kondracki, N. L., Wellman, N. S., & Amundson, D. R. (2002). Content analysis: Review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34(4), 224-230.
 32. Kracauer, S. (1952). The challenge of qualitative content analysis. Public Opinion Quarterly, 16, 631-642
 33. Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.
 34. Li, F. (2008).Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics. 45. 221-248.
 35. Middle East & Africa Pharmaceutical Market Insights. (2019). IQVIA: Powering Healthcare with Connected Intelligence. Thirteenth Edition.
 36. Moretti, F., van Vliet, L., Bensing, J., Deledda, G., Mazzi, M., Rimondini, M., Zimmermann, C., & Fletcher, I. (2011). A standardized approach to qualitative content analysis of focus group discussions from different countries. Patient Education and Counseling, 82(3), 420–428.
 37. Moumen, N., Othman, H.B., Hussainey, K., 2015. The value relevance of risk disclosure in annual reports: evidence from MENA emerging markets. Res. Int. Bus. Financ 34, 177–204.
 38. Mousa, G. A., Elamir, E. A. H., & Hussainey, K. (2022). The effect of annual report narratives on the cost of capital in the Middle East and North Africa: A machine learning approach. Research in International Business and Finance, 62, 101675.
 39. M. Pill, F., Rana, I., Shabbar, B., Ali, A.(2017) Content Analysis of Mission Statements - A Case of Pharmaceutical Sector Companies of Pakistan. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management. Volume 2. No. 2:74-79.
 40. Olyaaeemanesh, A., Jaafaripooyan, E., Abdollahiasl, A., Davari, M., Mousavi, M., Delpasand, M. (2021). Pharmaceutical subsidy policy in Iran: a qualitative stakeholder analysis. Health Research Policy and Systems.19.150.
 41. Penrose, J.M., 2008. Annual report graphic use: a review of the literature. J. Bus. Commun. 45 (2), 158–180.
 42. Rejiba, H.,Saadi, S., Boubaker, S., Ding, X. (2021). Annual report readability and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance. 67. 101902.
 43. Rennekamp, K., 2012. Processing fluency and investors’ reactions to disclosure readability. J. Account. Res. 50, 1319–1354.
 44. Sabat, K. C., Bhattacharyya, S. S., & Krishnamoorthy, B. (2022). Circular economy in pharmaceutical industry through the lens of stimulus organism response theory. European Business Review, 34(6), 936–964.
 45. Schneider, J. L., Wilson, A., & Rosenbeck, J. M. (2010). Pharmaceutical companies and sustainability: An analysis of corporate reporting. Benchmarking, 17(3), 421–434.
 46. Shaban, M., Vijayasundaram, K., Rentala, S.(2014). Content analysis of reporting intellectual capital in Indian pharmaceutical industry. Journal of Contemporary Research in Management . 9: 15-22.
 47. Stepchenkova, S., Kirilenko, A. P., & Morrison, A. M. (2008). Facilitating Content Analysis in Tourism Research. Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0047287508326509, 47(4), 454–469.
 48. The Pharmaceutical Industry in Figures(2022). European Federation of Pharmaceutical Industries.
 49. Tran,L.T.H., 2022. Reporting quality and financial leverage: are qualitative characteristics or earnings quality more important? Evidence from an emerging bank-based economy. Res. Int. Bus. Financ. 60, 101578.
 50. Vaismoradi, Mojtaba & Snelgrove, Sherrill (2019). Theme in Qualitative Content Analysis and Thematic Analysis [25 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 20(3), Art. 23.
 51. Vakil Yazdi, Ibrahim. Sanavi Fard, Rasool. Eyvazi Heshmat, Ali Asghar. (2020). Identifying The Export Opportunities of Iran's Human Pharmaceutical Industry Using the Determinants of Decision Support Model. Iran Journal of Trade Studies.[In Persian]
 52. Vitouladiti, O. (2014). Content Analysis as a Research Tool for Marketing, Management and Development Strategies in Tourism. Procedia Economics and Finance, 9, 278–287.
 53. Weber, R. P ., 1990. Basic Content Analysis. 2nd ed. Newbury Park, CA: Sage.