اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رسول روشن

دکترای روانشناسی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rasolroshanyahoo.com

سردبیر

ناصر یزدانی

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شاهد

n.yazdanishahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

زهره دهدشتی شاهرخ

مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

dehdashtishahrokhatu.ac.ir

اسدالله کردنائیج

مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی استاد دانشگاه تربیت مدرس

naeijmodares.ac.ir

ابوالفضل شاه آبادی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه الزهراء

shahabadiagmail.com

سیدحمید خدادادحسینی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir

طهمورث حسنقلی پوریاسوری

استاد دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

محمدعلی بابایی زکلیکی

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه الزهرا

mabzakyahoo.com

شهریار عزیزی

دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

sh_azizisbu.ac.ir

ناصر یزدانی

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شاهد

n.yazdanishahed.ac.ir

عبدالرضا بیگی نیا

دانشیار مدیریت (مدیریت سیاست گذاری)

beiginiashahed.ac.ir

مصطفی قاضی زاده

مدیریت بازاریابی دانشیار دانشگاه شاهد

gazi.iranyahoo.com

احمد سرداری

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شاهد

1338sardarigmail.com