اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رسول روشن
استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

دکترای روانشناسی

 • rasolroshanyahoo.com

سردبیر

ناصر یزدانی
دانشیار دانشگاه شاهد

مدیریت بازرگانی

 • n.yazdanishahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

زهره دهدشتی شاهرخ
استاد دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت بازرگانی

 • dehdashtishahrokhatu.ac.ir
اسدالله کردنائیج
استاد دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی

 • naeijmodares.ac.ir
ابوالفضل شاه آبادی
استاد دانشگاه الزهراء

علوم اقتصادی

 • shahabadiagmail.com
سیدحمید خدادادحسینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس

 • khodadadmodares.ac.ir
طهمورث حسنقلی پوریاسوری
استاد دانشگاه تهران

 • thyasoryut.ac.ir
محمدعلی بابایی زکلیکی
دانشیار دانشگاه الزهرا

مدیریت بازرگانی

 • mabzakyahoo.com
شهریار عزیزی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • sh_azizisbu.ac.ir
ناصر یزدانی
دانشیار دانشگاه شاهد

مدیریت بازرگانی

 • n.yazdanishahed.ac.ir
عبدالرضا بیگی نیا
دانشیار مدیریت (مدیریت سیاست گذاری)

 • beiginiashahed.ac.ir
مصطفی قاضی زاده
دانشیار دانشگاه شاهد

مدیریت بازاریابی

 • gazi.iranyahoo.com
احمد سرداری
دانشیار دانشگاه شاهد

مدیریت بازرگانی

 • 1338sardarigmail.com