1. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 451-464

ناصر حمیدی؛ ابوالقاسم بازرگان؛ فهیمه جباری


2. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 207-226

سعید صفری؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ محمد رشیدی فرد


3. الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 405-416

محسن گل‌پرور؛ خیراله حسین‌زاده؛ اصغر آقایی


4. بررسی رابطه میان فرهنگ، نگرش و رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 97-112

مهدی ابزری؛ اصغر حق‌شناس؛ محمد اسماعیل انصاری؛ عباس عباسی


5. ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 483-494

اسدا... کرد نائیج؛ حسین خنیفر؛ عباسعلی رستگار؛ سمیه زراعت کار


6. تجزیه و تحلیل و تبیین تعاملات فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنایع شیر ایران)

دوره 7، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 45-58

غلامعلی طبرسا؛ رضا ایمانی‌دلشاد


7. رابطه‌ رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش‌ و پرورش

دوره 5، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 31-39

علی اکبر امین بیدختی؛ معصومه صالح ‌پور