1. الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 405-416

محسن گل‌پرور؛ خیراله حسین‌زاده؛ اصغر آقایی


2. بررسی رابطه میان فرهنگ، نگرش و رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 97-112

مهدی ابزری؛ اصغر حق‌شناس؛ محمد اسماعیل انصاری؛ عباس عباسی


3. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهد

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 345-358

غلامحسین قائدی؛ مینا قبادی؛ مسعود نصرت‌آبادی؛ رضا رستمی؛ رسول روشن؛ فرامرز فلاحی


4. رابطه‌ رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش‌ و پرورش

دوره 5، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 31-39

علی اکبر امین بیدختی؛ معصومه صالح ‌پور


5. بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان لرستان*

دوره 5، شماره 23، بهار و تابستان 1386، صفحه 65-80

محمود رضا اسماعیلی؛ قاسم انصاری رنانی


6. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی - پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ در شهر تهران

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صفحه 45-54

احمد سرداری