بررسی رابطه بین رعایت توصیه‏های ایمنی و حوادث شغلی در کارخانجات منطقه غرب استان مازندران

نویسندگان

چکیده

در شرکت‌ها/کارخانجات چنان‌چه منابع و امکانات مادی دچار حادثه شوند تجدیدپذیرند در حالی‌که اگر منابع انسانی دچار حادثه شوند تجدیدناپذیرند لذا توجه به سلامت سرمایه انسانی موجود در شرکت‌ها/کارخانجات به‌طور خاص و البته سایر منابع مادی به‌طور عام، به‌منظور حذف و یا کم کردن حوادث شغلی، موضوع مهمی است که باید بدان توجه ویژه شود. مستند به بررسی‌ها و مشاهدات انجام‌شده در قلمرو جامعه آماری تحقیق حاضر یعنی کارخانجات منطقه غرب استان مازندران مشخص شده است که علی‌رغم تأکید و توجه مسئولین، پرسنل، رغبت چندانی به رعایت توصیه‌های ایمنی به‌منظور جلوگیری از حوادث احتمالی مرتبط با شغل از خود نشان نمی‏دهند. لذا مسأله تحقیق حاضر بررسی و تعیین وجود و یا عدم وجود رابطه بین رعایت توصیه‌های ایمنی و حوادث ناشی از کار در قلمرو جامعه آماری است. بر این اساس، در مقاله حاضر، با هدف دستیابی به راهکارهایی به‌منظور کاهش حوادث ناشی از کار، ضمن مروری مختصر بر ادبیات موضوعی مربوط به ایمنی و حفاظت صنعتی، از میان جامعه آماری 215 موردی تحقیق، تعداد 46 مورد به‌عنوان نمونه آماری انتخاب، سپس با جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات (با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه) لازم در قالب روش تحقیق کتابخانه‏ای و میدانی، و استفاده از نرم‏افزار آماری SPSS، به بررسی رابطه بین رعایت توصیه‏های ایمنی و حوادث ناشی از کار در سطح جامعه آماری مذکور پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان داده است که بین این دو متغیر رابطه‏ای وجود نداشته و همبستگی بین آن‌ها بسیار ضعیف است. لذا یکی از بحثها و چالش‌های جدی در مورد نتایج تحقیق حاضر احتمال عدم صحت و درستی مواد مربوط به توصیه‏های ایمنی با توجه به شرایط موجود در جامعه آماری مورد مطالعه بیان شده و دیگر این‌که ممکن است آموزش و تفهیم موارد ایمنی به کارکنان به‌درستی انجام نشده باشد. در پایان مقاله، ضمن بیان نتیجه مذکور و جمع‏بندی، پیشنهادات مرتبط با آن و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Correlation between Compliance with Safety Recommendations, and Work-Related Accidents, Case Study: Comp antes Located in the Western Part of Mazandaran Province I.R. of Iran

نویسندگان [English]

  • H. Aghajani
  • S. Tahmasbi
چکیده [English]

The physical resources of the firms are replaceable whenever they are damaged. However, the human resources by their nature are not capable of being substitutable if they are suffered as a result of some work-related accidents. Hence, the human capital in a safe workplace has been a matter of real concern with the aim of eliminating or reducing work-related accidents. The results of the study show that, despite the authorities' attention and their emphasis, employees are not mach eager to follow the safety recommendations enabling them avoid the likely work-related accidents. The study is to examine the likely correlation between the compliance with safety recommendations, and work-related accidents in the research population restrict. In order to find out some measures to reduce work-related accidents, the literature of the research subject, i.e. the industrial safety and security is reviewed in brief, followed by sampling a 46 out of 215-member statistical population. Under the research method adopted for the study, data and information is then collected by referring to reports and documents. Moreover, within the structures of the field research and the desk research, the interview and questionnaire served in data collection tools. SPSS software is applied to analyze the correlation between the aforesaid variables. Results indeed indicate not any significant correlation between the research variables. A serious challenge arieas about the results of the study as to the safety recommendations being not turn in the setting surrounded the population studied. The other likely reason for the unexpected results of the study is that the safety considerations are not properly realized and/ or trained. The paper ends with summarizing the results, secompanied by some recommendations draws Iran the results of the study and the proposed directions for the future researchs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety recommendations
  • work-related accidents
  • employee safety and health management