دوره و شماره: دوره 6، شماره 32، دی 1387 
سنجش میزان اثربخشی تکریم از ارباب رجوع در بخش عمومی با رویکرد تحلیل شکاف

صفحه 59-74

سید حبیب‌اله میرغفوری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ حبیب زارع‌احمدآبادی


نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی

صفحه 109-124

بهروز قلیچ‌لی؛ سیدحمید خداداد‌حسینی؛ اصغر مشبکی