بررسی تأثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال‌های 84-1379

نویسندگان

چکیده

پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرات عمیق و گسترده‌ای در فرایندهای تجاری به‌وجود آورده و اینترنت به‌عنوان مؤثرترین بستر بازاریابی الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی را فراهم ساخته است. اما بسیاری از شرکت‌ها در زمینه چگونگی استفاده از روش‌های گوناگون بازاریابی الکترونیکی و تاثیرات آن در بازارهای صادراتی از اطلاعات و آگاهی های لازم برخوردار نیستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر به‌کارگیری روش‌های بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های تولیدی-صادراتی انجام گرفته است به‌عبارت دیگر این تحقیق به‌دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که آیا بین استفاده از اینترنت در فعالیت‌های بازاریابی و عملکرد صادراتی رابطه وجود دارد؟ جامعه این تحقیق صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال‌های 84-1379 می باشد. به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تعریف و با ارائه یک مدل مفهومی، رابطه میان بکارگیری بازاریابی الکترونیکی وعملکرد صادراتی در شرکت‌های مذکور مورد آزمون قرار گرفت. برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و برای تحلیل‌های اضافی از تجزیه و تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده گردید. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که بین استفاده از اینترنت در فعالیت‌های بازاریابی و عملکرد صادراتی شرکت های مورد تحقیق رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد. این ارتباط در هر یک از ابعاد سه گانه بازاریابی الکترونیکی؛ یعنی استفاده از اینترنت در فعالیت‌های مرتبط با مشتری، مرتبط با کانال‌های توزیع و تحقیقات بازاریابی با عملکرد صادراتی؛ یعنی رشد و سودآوری صادرات، ورود به بازارهای جدید، بهبود وضعیت سهم بازار و ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به محصولات، خدمات و نام و نشان تجاری شرکت مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Electronic Marketing on Export Performance: Exemplary Exporters of Industrial Sector Selected during 2000-2005

نویسندگان [English]

  • S.M. Hosseini
  • M. Ghazizadeh
  • H. Abbasi Esfangani
چکیده [English]

Due to the influence of information and communication technology and internet on commercial and operational processes, they are necessary for all companies for direct competition. E-marketing is one of ICI's outcomes that can use IT and internet for marketing purposes. Thus, internet is the most influencial marketing tool with global cover which can facilitate company's access to the global markets. Whereas, there are some problems in export and in international markets related to marketing issues. It seems that the use of internet in different marketing activities can influence the results of companies' activities in the export. Therefore, this research was aimed to respond to this question: Is there any relation between use of internet in marketing activities and export performance?, By presentation of conceptual model, this relation was tested for e-marketing and export performance in the exemplary exporter companies. The results of investigation indicated that there is positive relation between use of internet in marketing activities and company's activities in export markets. Positive and significant relation were observed for the triple dimensions of e-marketing that is, the use of internet in marketing activities related to the customers, distribution canals and marketing researches for export performance. Therefore, export growth and profitability of export entrance to new markets, improvement of market's share and building positive view about company's products, services and brand were confirmed in the international marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-marketing
  • export performance
  • internet marketing
  • exemplary exporters