شناسایی متغیرها و نسبت‌های مؤثر در اندازه‌گیری کارایی شعب بانک

نویسندگان

چکیده

پاسخگویی سازمان‌ها به‌وسیله گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی انجام می‌شود. یکی از اجزاء مهم ارزیابی عملکرد سنجش کارایی سازمان است. به دلیل این‌که سنجش کارایی شعب بانک با مدل‌های مختلف و با استفاده از یکسری متغیرها و نسبت‌ها انجام می‌شود، استفاده از متغیرها و نسبت‌های مؤثر، در سنجش کارایی شعب بانک مسأله مهمی است. برای شناسایی متغیرهای مؤثر در اندازه‌گیری کارایی شعب بانک، با استفاده از پرسشنامه از خبرگان بانک سپه نظرخواهی شده است .نتایج دو مرحله نظرخواهی به روش دلفی نشان داد از بین 26 متغیر، 18 متغیر برای سنجش کارایی شعب بانک با اهمیت هستند. نظرخواهی در مورد 13 نسبت بانک برای سنجش کارایی شعب، نشان داد 4 نسبت با اهمیت هستند. با روش AHP ضریب اهمیت هر یک از چهار نسبت به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective influency Variables And Ratios on Measuring the Bank Branches Efficiency

نویسندگان [English]

  • M. Kashanipoor
  • M. Ghazizadeh
چکیده [English]

Organizations reasponsiveness is accomplished through reports on performance appraisals or operational audits. Evaluating organization's efficiency is one of the important parts of the organizations appraisal performance. Since the evaluation of Banks' efficiency in its branches is completed using different models with the help of some intervening variables and ratios, therefore hence the selection of effective variables and ratios are of high importance in the evaluation of bank branches efficiency. To identigy the effective variables in the evaluation of bank branche's efficiency, experts in Sepah bank are asked using a questionnaire. The results of a two-stage Delphi approached opinion-seaking show show 18 variables out of 26 to be of high importance in measuring bank's branches efficiency. Opinion-seaking on the 13 bank's ratios for the bank's branche's measurement of efficiency shows 4 ratios with more importance. These four ratios coefficiency were obtained using AHP. Hence, if the results obtained from the application of different methods are different, selection of an appropriate method will gain importance.
The result of two time questionnaires by Delphi approach indicates that 18 out of the 24 variables are essential for evaluation of the efficiency bank branch, 4 out of the 13 financial ratios being crucial for efficiency evaluation of the bank branch. So four financial ratios coefficient were determined by AHP approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance appraisal
  • efficiency measurement
  • bank branch
  • banks inputs and outputs
  • efficiency ratios