نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی

نویسندگان

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان‌ها براساس دانش زندگی می‌کنند و می‌میرند، و موفق ترین سازمان ها، آن‌هایی هستند که از این دارائی ناملموس به نحو بهتر وسریع تری استفاده می‌کنند. مطالعات نشان داده‌اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی(مثل پول،زمین،ماشین آلات وغیره)، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از سرمایه فکری (Intellectual Capital) به منظورخلق وافزایش ارزش سازمانی استفاده می‌شود وموفقیت یک سازمان به توانایش درمدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. این قابلیت مهم سازمانی در مقایسه با سازمان‌های دیگر می‌تواند «مزیت رقابتی پایدار (The Sustainable Competitive Advantage)» ایجاد کند، از این رو، هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه فکری در مزیت رقابتی است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی بود. جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران دو شرکت خودرو ساز ایرانی بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین سرمایه فکری این دو شرکت و مزیت رقابتی آن‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزایش سرمایه فکری، مزیت رقابتی آن‌ها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Intellectual Capital in Competitive Advantage (A Case Study on Two Automobile Maker Companies in Iran)

نویسندگان [English]

  • B. Ghlichlee
  • H. Khodadad Hosseini
  • A. Moshabaki Esfahani
چکیده [English]

In a knowledge- based economy, products and companies live and die on information and the most successful companies are the ones who use their intangible assets better and faster. Researches have indicated that unlike the decreasing returns of traditional resources such as land, money, machinery etc. knowledge is really a resource to improve business performance. From a strategic perspective, intellectual capital (IC) is now a days used to create and enhance the organizational value , and the organization's success is linked to its ability to manage this scarce resource. This major capability relative to the other organizations might leads to a "sustainable competitive advantage" for the organization. Thus, the objective of this article is discussing on the role of intellectual capital in competitive advantage. The method of this research was descriptive and analytical. The study population, consists of supervisors , general managers and top managers. The results of this research indicate there is a significant positive relationship between elements of intellectual capital in the two studied companies. Also , their intellectual capital impacted on their competitive advantage directly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • competitive advantage
  • Human Capital
  • structure capital
  • relational capital