ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان

نویسنده

چکیده

این تحقیق با هدف ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان انجام پذیرفت. برای نیل به این هدف موضوع تحقیق در قالب ادبیات خلاقیت به پژوهش سپرده شد که نتیجه آن دستیابی به مدل مفهومی تحقیق بود که در بر دارنده چهار شاخص مسئله‌یابی، ایده‌یابی، ارزیابی ایده‌ها و اجرای ایده‌ها برای سنجش مفهوم خلاقیت می‌باشد.بر اساس مدل مفهومی، پرسشنامه سنجش شاخص‌ها تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور بین پژوهشگران موسسات پژوهشی توزیع شد. بعد از توزیع، تکمیل و جمع‌آوری پرسشنامه ها، تعداد 212 پرسشنامه به‌دست آمد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های مذکور با استفاده از LISREL 8.5 حول فرضیه‌های تحقیق آزمون شدند. نتایج حاصله نشان داد هر چهار شاخص مسئله‌یابی، ایده‌یابی، ارزیابی‌ایده‌ها و اجرای ایده‌ها بنحو معناداری در سنجش و اندازه‌گیری مفهوم خلاقیت مؤثر می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Assessment of Creativity in an Organization

چکیده [English]

The research is conducted with the aim of assessing creativity in an organization. To do so, the literature was investigated, as a result of which a conceptual model was developed being formed of four elements naming problem finding, idea generation, alternatives evaluation, choice implementation.Based on the conceptual model, a criteria assessment questionnaire was developed and handed out among the researchers in research institutions, out of which 212 were returned. Data collected were tested for the study’s hypotheses using LISREL 8.5. Findings indicate that all the four aforementioned criteria significantly influence the creativity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Problem Finding
  • Idea Generation
  • Alternatives Evaluation
  • Choice Implementation