دوره و شماره: دوره 7، شماره 38، دی 1388 
عدالت و اعتماد عمومی؛ ره‌آورد حکومت الکترونیک

صفحه 1-16

علی‌اصغر پورعزت؛ آرین قلی‌پور؛ علی پیران‌نژاد


بررسی رابطه میان تنش‌های سازمانی و تمایل کارکنان به ترک خدمت در سازمان‌های دولتی

صفحه 35-44

مهدی ابراهیمی‌نژاد؛ غلامرضا ابراهیمی‌نژاد؛ محمد یاری‌ناصریه