تحقیقی پیرامون شکل ضعیف کارایی در بازارهای نوظهور: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بخش عمده‌ای از تحقیقات سنجش درجه کارایی بازار سرمایه، تا این تاریخ به بورس اوراق بهادار کشور ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی اختصاص داشته است و تحقیقات کمی در خصوص شناسایی درجه کارایی بازار سرمایه کشورهای توسعه‌نیافته (کمتر توسعه‌یافته) به‌طور اعم و بازار اوراق بهادار تهران به‌طور اخص انجام شده بود. این مطالعه به بررسی شواهدی پیرامون وجود حداقل شکل ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. نمونه آماری مشتمل 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گزینش می‌شوند. قلمرو زمانی پژوهش، دوره‌های 1384-1387را در بر می‌گیرد. فرضیه پژوهش نیز در صدد پاسخ به این مسأله است که آیا بورس اوراق بهادار تهران از شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه برخوردار است یا خیر. نتایج آزمون غیر پارامتریک ((Non-parametric Test و پارامتریک ((Parametric Test بیانگر این موضوع است که سری‌های بازده سهم از الگوی گشت تصادفی (Random Walk Theory) تبعیت نمی‌کند و ضریب خود همبستگی (Auto-correlation coefficient) در فواصل و سطوح متفاوت فرضیه صفر، شکل ضعیف بازار کارا را برای بازار اوراق بهادار تهران رد می‌کند.نتایج تحقیقاتی از این دست برای تحلیل گران مالی بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، بانک‌ها، اعتباردهندگان و دستگاههای قانونگذاری حیاتی بوده و آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود برای بهبود شرایط تصمیم‌سازی بهینه یاری می‌دهد. استمرار و تداوم انجام مطالعاتی ادواری از این دست - در زمینه کارایی بازار سرمایه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته می‌تواند کمک شایان توجهی به بهبود قوانین و مقررات ناظر بر بازار سرمایه نموده و موجبات غنا بخشی به ضوابط نظاراتی و همچنین بهینه‌سازی تصمیمات سرمایه‌گذاران را مهیا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Weak Form of Efficiency in Emerging Capital Markets: Evidences from Tehran Stock Exchange (TSE)

چکیده [English]

 So far, most of the studies on the Efficient Market Hypothesis have been devoted to the U.S as well as European capital markets, whereas just a few number of such researches have been conducted in undeveloped (less developed) countries in general, and Tehran Stock Exchange (TSE) in particular. The research examines some evidences indicating the lowest status of the Weak Form of Efficient Capital Market Hypothesis in TSE. The sample includes 30 companies registered with the TSE selected using the simple random sampling method. Timing of the study is restricted to the financial years within 1378 to 1384 (in solar calendar). The research is to answer the question if the TSE operates at the Weak Form of Efficient Capital Market Hypothesis. Findings of the study supported by the results of the Parametric and Non-parametric tests indicate that the time-series of stock returns are not consistent with the Random Walk Theory and that the Auto-correlation coefficient rejects the Null Hypothesis at different statistical intervals and levels of assuming a Weak Form of Efficient Capital Market Hypothesis. To keep such studies (on the Weak Form of Efficient Capital Market Hypothesis in less developed countries) being regularly conducted has the potential to considerably support the laws and regulations directing the capital market, and to enrich the supervising standards and to optimize the decisions made by the investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weak Form of the Capital Market Efficiency
  • Efficient Capital Market Hypothesis
  • Auto-correlation Coefficient
  • Auto- Emerging Capital Markets