بررسی و شناخت عوامل بازدارنده مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: در شرکت مخابرات ایران)

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری شرکت مخابرات ایران است. پس از تبیین مفاهیم و ادبیات پیشینه موضوع، چهار مولفه فردگرایی، نیازهای امنیتی، نیازهای فیزیولوژیکی، و دیدگاه منفی زیردستان به‌عنوان موانع اصلی مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری مفروض شدند. برای بررسی این مولفه‌ها در شرکت مزبور، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با 81/0 بود. نتایج حاصل از این مطالعه در سطح اطمینان 95/. حاکی از آنست که مولفه‌های مذکور همگی در زمینه مشارکت کارکنان مانع تراشی می‌کنند. در این میان، بر اساس آزمون رتبه بندی فریدمن، نیازهای ایمنی و نیازهای فیزیولوژیک از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و نگاه زیردستان و فرهنگ فردگرایی در مراتب بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study to Identify the Barriers of Employees Participation in the Decision - Making Process Case Study: I.R of Iran’s Telecommunications Company (ITC)

چکیده [English]

 The aim of the paper is to identify and to explain the barriers of employees’ participation in ITC’s decision-making. Discussing the subject’s concept and reviewing the literature, four elements naming individualism, safety needs, physiological needs and the subordinates’ negative attitude are hypothesized to be the main obstacles to the employees’ participation in decision-making process. A researcher-made questionnaire was applied to investigate the elements for which the Kronbach α was calculated 81%. The results of the study at a 95% of confidence level indicate that the study’s four elements all create obstacles for the employees’ participation. Moreover, the safety as well as physiological needs were identified to be ranked higher than subordinates’ attitude and individualism culture in a Friedman’s test  

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation obstacles
  • Decision-making
  • Individualism
  • Physiological and safety needs
  • employees’ negative attitude
  • ITC