عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در شرکت‌های عمرانی ایران

نویسندگان

چکیده

نوآوری برای کسب مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت همه سازمانها و شرکتها ضروری است. با ورود به قرن بیست و یکم و تشدید روند جهانی شدن، کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی و افزایش فشردگی رقابت بر اهمیت این موضوع افزوده شده است. در زمینه مدیریت نوآوری تا به حال تحقیقات زیادی انجام شده است، ولی این تحقیقات بیشتر در صنایع تولیدی بوده، لذا در خصوص مدیریت نوآوری در صنعت پیمانکاری عمرانی تحقیقات کمی انجام شده است.هدف تحقیق حاضر آن است که عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در شرکتهایی که در صنعت پیمانکاری فعالیت می کنند، شناسایی شوند. در این تحقیق از روش تحقیق موردی استفاده شد. برای این منظور پنج شرکت پیمانکاری عمرانی به عنوان آزمودنی (مورد) انتخاب شدند و از روش‌های مختلف و چندگانه، داده‌ها و اطلاعات لازم جمع‌اوری و به روش تئوری بنیادین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق در قالب نحوه و چگونگی مدیریت نوآوری در شرکت‌های عمرانی ارائه می گردد. و در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این زمینه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها