بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش مدیریت دانش از ابعاد کسب دانش، خلق دانش، ثبت دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش استفاده شده و کارآفرینی سازمانی با ابعاد  ایجاد شرکت‌ها یا واحدهای مستقل، ایجادکسب‌وکار جدید، نوآوری در محصول و خدمات،  نوآوری در فرایند، خودتجدیدی، ریسک‌پذیری،  پیشگامی و  رقابت تهاجمی سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش وزارت صنایع بوده و داده‌های این تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. پس از تحلیل داده‌ها و انجام تحلیل عاملی،  ابعاد مدیریت دانش در هم ادغام شده و به سه بعد ایجاد دانش، بهره برداری از دانش و تسهیم دانش کاهش یافته و کارآفرینی سازمانی نیز با ابعاد  نوآوری و ریسک پذیری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که مدیریت دانش بستری برای ایجاد کارآفرینی سازمانی فراهم می‌آورد و می‌تواند در ایجاد کارآفرینی سازمانی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Management on Organizational Entrepreneurship (A Case Study: Ministry of Industries and Mines)

نویسندگان [English]

  • T Amirkhani
  • A Aghaz
  • M Abdollahpour

چکیده [English]

In this article, the effect of knowledge management on organizational entrepreneurship has been examined. Knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge storage, knowledge transfer and knowledge application have been used for measuring knowledge management,  new ventures and new businesses, product/service and process innovation, self-renewal, risk taking, pioneering, competitiveness and aggressiveness have been considered to measure organizational entrepreneurship. The samples of this survey are the employees of industries and mines ministry and data have been collected by questionnaires. After factor analysis, the factors of knowledge management have been integrated and reduced and three factors (knowledge development, knowledge sharing and knowledge application and exploitation) have been considered and innovation and risk taking have been taken into account for organizational entrepreneurship. Results show that knowledge management affects organizational entrepreneurship and develops a context for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Organizational Entrepreneurship
  • Innovation
  • Risk Taking