کاربرد مدل ارتباطی تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای در ارزیابی کارایی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق این است که با استفاده از مدل ارتباطی تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای تفکیک کارایی را در یک فرآیند تولید دو مرحله ای که خروجی های مرحله اول ورودی های مرحله دوم می باشند بررسی کند. متفاوت با کارهای گذشته که فرآیند تولید کل و دو زیرفرآیند رامستقل تلقی می کنند، این تحقیق، ارتباط رشته ای دو زیرفرآیند رادر اندازه گیری کارایی ها لحاظ می کند. ازشرکت های بیمه ایران که فرآیند تولیدشان فرآیندی دو مرحله ای می باشد استفاده شده تا این موضوع را تشریح کنند. نتایج به دست آمده از رویکرد دو مرحله ای ارتباطی با نتایج به دست آمده از رویکرد دو مرحله ای مستقل مقایسه شدند. با بررسی جواب های حاصل از مدل ارتباطی و مستقل این نتیجه به دست می آید که جواب های مدل های ارتباطی و مستقل با یکدیگر همبستگی دارند، اما مدل ارتباطی جواب های منطقی تر و قابل اطمینان تری  نسبت به مدل مستقل ارایه می دهد. مثلا نتایج مدل ارتباطی در جدول2نشان می دهدکه شرکت بیمه ملت  از نظر کارایی کل کارا می باشد و از نظر کارایی هر دو مرحله اول و دوم نیز کارا می باشد که این امر با منطق سازگاراست و می‌تواند انتظار مردم را در رابطه با ارتباط فیزیکی فرآیند کل و دو زیرفرآیند توصیف  کند. اما نتایج مدل مستقل درهمان جدول نشان می دهد که شرکت بیمه پاسارگاد از نظر کارایی کل کارا می باشد اما از نظر کارایی مرحله اول کارایی بسیار پایینی داردکه این نتیجه با منطق سازگار نیست و نمی تواند انتظار مردم را در رابطه با ارتباط فیزیکی فرآیند کل و دو زیرفرآیند توصیف کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying Relational Model of Two-Stage DEA In Efficiency Evaluation

نویسندگان [English]

  • M Momeni
  • N Shahkhah

چکیده [English]

     The objective of this paper is to investigate, via relational model of two-stage data       envelopment analysis, the efficiency decomposition in a two-stage production process where the outputs of the first stage are the inputs of the second stage. Unlike previous studies which used to treat the whole production process and the two sub-processes as in-dependent, this paper takes the series relationship of the two sub-processes into account in measuring the efficiencies. The insurance companies in Iran whose production process resembles the two-stage process are utilized to illustrate this idea. The results of the relational two-stage approach are compared to those calculated by the indepen-dent two-stage approach.    The comparison of the responses indicates that results of relational and independent models correlate with each other, but results of rela-tional model are more meaningful and reliable. For example results of relational model in table 2 indicate that MELLAT insurance company is efficient in terms of whole efficiency and also is efficient in terms of the efficiency of stage 1 and stage 2 this result is consistent with logic and can describe people's expectation from physical relation of the whole process and the two sub-processes. But results of independent model in the same table indicate that PASARGAD insurance company is efficient in terms of whole efficiency but has very low efficiency score in terms of stage 1 this result is not rational and cannot fulfill people's expectation from physical relation of the whole process and the two sub-processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • data envelopment analysis
  • Two-Stage Relational Model
  • Two-Stage Independent Model