رابطه دشواری هدف و رهبری تحول‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده دشواری هدف در رابطه بین رهبری تحول‌گرا با رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان هولدینگ صنایع و معادن شرکت احیاء سپاهان تشکیل دادند که از بین آنها 329 نفر به شیوه ی نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه 22 سوالی رهبری تحولی (با چهار زیر مقیاس موسوم به اهداف گروهی، حمایت شخصی، الگوی نقش هوشمندانه و انتظارات عملکرد بالا)، پرسشنامه 8 سوالی تعهد عاطفی، پرسشنامه 9 سوالی رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه 4 سوالی دشواری هدف بودند. داده های حاصل از پرسشنامه ها از طریق همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی (در این تحلیل ابعاد رهبری تحولی بعنوان متغیر پیش‌بین، دشواری هدف بعنوان متغیر تعدیل کننده و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی بعنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیلها نشان داد که دشواری هدف رابطه دو بعد از رهبری تحولی یعنی حمایت شخصی و انتظارات عملکرد بالا را با رفتار شهروندی سازمانی تعدیل می نماید. اما در حوزه رابطه بین ابعاد رهبری تحولی با تعهد عاطفی، دشواری هدف فقط رابطه حمایت شخصی را با تعهد عاطفی تعدیل می نمود. تعدیل های مورد اشاره بدین معنی است که در دو گروه دشواری اهداف بالا و پائین، رابطه ابعاد رهبری تحولی یاد شده با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between “Goal Difficulty and Transformational Leadership” and “Organizational Citizenship Behaviors and Affective Commitment”

نویسندگان [English]

  • M Golparvar
  • N Vakili
  • S.H Atashpour

چکیده [English]

This research was carried out with the purpose of studying the moderating role of goal difficulty in the relation between transformational leadership and “organizational citizenship behaviors and affective commitment”. Statistical population was the personnel of Holding of Ehya Sepahan Mines and Industries Complex. Among them, 329 persons were selected using two stage sampling. Research instruments were: transformational leadership questionnaire with 22 items (including four subscales, named group goals, personal support, intellectual role model and high performance expectancies), affective commitment questionnaire with 8 items, organizational citizenship behaviors questionnaire with 9 items and goal difficulty questionnaire with 4 items. Data were analyzed using Pearson's correlation and moderated hierarchical regression analysis (in this analysis, transformational leadership dimensions were the predictive variables, goal difficulty was the moderator variable and organizational citizenship behaviors along with affective commitment were the criterion variables). Results showed that goal difficulty moderates the relationships of two dimensions of transformational leadership i.e. personal support and high performance expectancies and “organizational citizenship behaviors”. But in the relationship between transformational leadership dimensions and affective commitment, goal difficulty only moderates the relation between personal support and affective commitment. The above mentioned moderations mean that in low and high goal difficulty groups, there is a difference in relation between mentioned transformational leadership dimensions and “organizational citizenship behaviors and affective commitment”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Goal Difficulty
  • Organizational Citizenship Behaviors
  • Affective Commitment