رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای تلافی جویانه با توجه به نقش باورهای جبران عدالت

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش باورهای جبران عدالت در رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای تلافی جویانه بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان مرد یک مجموعه صنعتی تولیدی در اصفهان بودند که از میان آنها 275 نفر،  بصورت تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه های عدالت توزیعی ، عدالت رویه‌ای ، عدالت تعاملی، جبران عدالت (با دو خرده مقیاس موسوم به جبران فعال عدالت و جبران منفعل عدالت) و رفتارهای تلافی‌جویانه (با سه خرده مقیاس موسوم به تلافی‌جویی از امکانات، تلافی‌جویی کلامی و تلافی‌جویی از همکاران و زمان) بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛1. جبران فعال عدالت رابطه عدالت تعاملی را با تلافی‌جویی از امکانات، تلافی‌جویی کلامی و تلافی‌جویی از همکاران و زمان و رابطه عدالت رویه‌ای را با تلافی‌جویی از امکانات تعدیل می‌نماید. 2. جبران منفعل عدالت، رابطه عدالت رویه‌ای را با تلافی‌جویی کلامی تعدیل می‌نمود. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که با افزایش عدالت تعاملی ، در جبران عدالت فعال بالا و متوسط، تمایل به تلافی‌‌جویی از امکانات، تلافی‌جویی کلامی و تلافی‌جویی از همکاران و زمان کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perceived Organizational Justice and Employees’ Retaliatory Behaviors Considering the Role of Justice Compensation Beliefs

نویسندگان [English]

  • M Golparvar
  • Z Vaseghi
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the moderator role of justice compensation in relationship between perceived organizational justices and employees’ retaliatory behaviors. Research statistical population was the male's personnel of an industrial – productive complex in Isfahan City. 275 persons of them were selected from personnel’s' names list using systematic random sampling. Research instruments consisted of: organiza-tional justice (including distributive, procedural and interactional) question-naire, justice compensation (with two subscales namely active justice com-pensation and passive justice compensation) and retaliatory behaviors (with three subscales namely retaliation from feasibilities, verbal retaliation and retaliation from colleagues and time). Data were analyzed using Pearson's correlation and hierarchical regression analysis. Results revealed that:1) ac-tive justice compensation have moderated the relationships between interac-tional justice and retaliation from feasibilities, verbal retaliation and retalia-tion from colleagues and time and relationship between procedural justice and retaliation from feasibilities. Also passive justice compensation have moderated the relationship between procedural justice and verbal compensa-tion. In summary, the research results showed that increase of interactional justice (and procedural justice for retaliation from feasibilities) in medium and high active justice compensation, will lead to decrease in tendency to re-taliation from feasibilities, verbal and colleagues and time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived organizational justice
  • Justice compensation
  • Retaliation in workplace