پیش فرض ها و ارزش های فرهنگ سازمانی اسلامی: پژوهشی در چارچوب مدل فرهنگ سازمانی شاین

نویسندگان

چکیده

ادگار شاین برای شناسایی فرهنگ سازمانی مدلی ارائه کرده است؛ وی در این مدل ادعا می کند خاستگاه هر فرهنگ سازمانی، پیشفرضهایی است که اساس ارزشهای فرهنگ آن سازمان قرار می گیرند. مظاهر فرهنگ بر اساس ارزشهایی بروز می یابند که خود از بطن پیشفرضهای فرهنگ    برآمده اند. در این مقاله، به انگیزۀ تقریب به الگوی «سازمان کامل»، پیشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسلامی، مبتنی بر مدل شاین، در قالب نمونۀ اعلی (نوع آرمانی اسلامی) به تصویر کشیده شده اند. مأخذ اصلی استخراج این نمونۀ اعلی، قرآن کریم بوده است.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assumptions And Values Of Islamic Organizational Culture:

نویسندگان [English]

  • M Hadavi Nejad
  • V Naghi PourFar
  • H Danaei Fard
چکیده [English]

Edgar Schein has introduced a model in organizational culture. He claims that the origin of every culture is its assumptions which are bases for that culture’s values. Culture symbols, then, will be unfolded based on those values which have derived from culture’s assumptions. In this paper, in order to approach “Complete Organization” type, based on Schein’s model, the assumptions and values of Islamic organizational culture have been introduced in the highest instance (Islamic ideal type) format. The main source for extracting this highest instance is glorious Quran.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic organizational culture
  • Schein organizational culture model
  • Highest instance
  • ideal type
  • complete organization