به کارگیری مدیریت جریان ارزش در بهبود فرآیند تولید(مطالعه موردی خط مونتاژ مانیتور شرکت مادیران)

نویسندگان

چکیده

امروزه به خاطر محدودیتهای اقتصادی و توسعه و پیچیدگی بازارها، استفاده بهینه از منابع دردسترس و شناخت و پاسخگویی به موقع به خواسته های مشتریان در بخشهای مختلف بازار به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و سازمانها را بر آن داشته تا با حذف ساختارها و روشهای کار سنتی، سهم خود را در بازار حفظ نمایند. به علت وجود رقابت در سیستمهای تولیدی، کاهش هزینه ها و اتلاف و بهبود فرابند تولید از مسائل مهم در کارخانجات تولیدی و خدماتی محسوب می گردد، این عوامل باعث می شوند تا حرکت به سمت تولید ناب به عنوان یک ضرورت مطرح شود. در این راستا یکی از مسائل مهم، شناخت اتلاف در فرایند تولید می باشد. صنعت الکترونیک نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد، که در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش مدیریت جریان ارزش به عنوان بهترین راه برای برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی، نقاط اتلاف شناسایی شده و به طراحی سیستم جدید تولید پرداخته شود. لذا گام های این فرایند که شامل انتخاب جریان ارزش هدف، ترسیم نقشه وضعیت فعلی، محاسبه شاخص های کارآیی، ترسیم وضعیت آتی و ارائه برنامه کایزنی برای بهینه سازی جریان ارزش هدف مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار شبیه سازی ED اندازه گیری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis In The Efficiency Of Iran Commercial Banks: Combining Window Analysis with the Malmquist Index Aapproach

نویسندگان [English]

  • H Mottaghi
  • E Arsalan
چکیده [English]

Nowadays because of economic limitations, development and complexity of markets, optimum allocation and usage of available resources and also recognition of customers needs and on-time response to them in different segment of market is unavoidable. This makes organizations to eliminate traditional methods and structures, and therefore keeps their market shares unchanged.Due to available competition in production systems, manufacturers in both production and services sector are trying to decrease costs, defects and improve their production processes. These factors make it necessary for companies to use lean production.In this regard, one of the most important problems for companies is “how to identify the MUDA in production process?”We can not exclude “electronic industries” from this matter. In this research we try to use “ mapping of value stream” as a tool to identify defect points and then begin to design new production system.Also we tried to use “simulation of coming events” for forecasting of production system of statistical universe and compare the results of using that technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mapping of value stream
  • Management of value stream
  • Pull system
  • Kunban