تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری مدیران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری [ بر اساس سبکهای تصمیم گیری عقلایی ، شهودی ، وابستگی ، آنی و اجتنابی ] مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پرداخته شده است . بدین منظور ۵۵ نفر از مدیران شرکت به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. داده های مربوط به هوش عاطفی با استفاده از  پرسشنامه هوش عاطفی سیبریاشرینگ و داده های مربوط به سبک تصمیم گیری به وسیله پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس جمع آوری گردید . روایی محتوایی دو پرسشنامه با نظر اساتید و صاحبان فن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای پایایی پرسشنامه ها نیز آلفای کرونباخ بر روی یک نمونه مقدماتی محاسبه شد که برای پرسشنامه هوش عاطفی 0/82  و برای پرسشنامه سبک تصمیم گیری 71/0 به دست آمد . آزمون همبستگی پیرسون به منظور تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت . نتایج نشان می دهند که بین هوش عاطفی و سبکهای تصمیم گیری عقلایی و اجتنابی مدیران یک رابطه معنادار و منفی و بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری شهودی مدیران مورد مطالعه یک رابطه معنادار و مثبت وجود دارد . بین هوش عاطفی و سبکهای تصمیم گیری وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معناداری بدست نیامد . مدل پیش بین سبکهای تصمیم گیری که رابطه آنها با هوش عاطفی مدیران تایید شده است با استفاده از رگرسیون لجستیک ارائه شده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence (EI) and Decision Making Styles

نویسندگان [English]

  • A Hadizadeh Moghadam
  • M Tehrani
چکیده [English]

This study deals with clarification of the relationship between Emotional Intelligence (EI) and decision making styles (rational, intuitive, dependant, spontaneous and avoidant) in N.I.O.P.D.C‘s managers. A collection of 55 managers were tested. Emotional intelligence was measured by Sheering’s EI questionnaire, and Scott and Bruce’s decision making style questionnaire was used for identifying decision making styles of managers. A number of managerial professionals were investigated and the content validity of emotional intelligence and decision making style questionnaires was confirmed. Test of Cronbach Alpha (  for decision making style questionnaire) and (  for emotional intelligence questionnaire) indicated that reliability of these questionnaires are acceptable too. Because all the variables are normal. Pearson correlation was used to test the relationship between emotional intelligence and each of the decision making styles.   Analyzing the results revealed that there are negative relationships between emotional intelligence and each of rational and avoidant decision making styles and there is a positive relationship between emotional intelligence and intuitive decision making style of managers. This study didn’t find any relationship between emotional intelligence and dependant and spontaneous decision making styles of managers. By using logistic regression, predictor models of accepted hypothesis are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Rational Style
  • Intuitive Style
  • Dependant Style
  • Spontaneous Style
  • Avoidant Style