بررسی و اعتبارسنجی الگوی تبلیغات الکترونیک فرش درتهران

نویسنده

چکیده

تبلیغات الکترونیکی فرآیندی است که علاوه بر معرفی کالا و خدمات پس از فروش، سعی در ترغیب مشتریان از طریق ابزار اینترنت برای خرید دارد. این روش تبلیغاتی به دلیل سرعت بالا و هزینه کمتر، در بازاریابی انواع کالاها مورد توجه است. در این مقاله سعی شده با نظرسنجی اینترنتی دیدگاه مرتبط با تبلیغات اینترنتی فرش برای تاثیرگذاری بیشتر را بررسی کنیم و اعتبار آن را بر اساس الگوی رفتار مصرف کننده بسنجیم. ضرورت و دقت توجه به موضوع از این روست که جایگاه فرش به عنوان یک کف پوش و تنوع تولیدات ونظر به ابزارهای موجود و به روز تبلیغ ، با رویکرد تأثیر بر رفتار مصرف کننده، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به صورت اسنادی و میدانی با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 103 نفر از کاربران اینترنت درشهر تهران هستند که بیشتر در معرض تبلیغات اینترنتی فرش و یا سایت‌های مرتبط با فرش بوده اند و این موضوع را در پرسشنامه‌ها لحاظ نموده اند. هدف از این پژوهش ضمن اعتبار سنجی الگوی تبلیغات الکترونیکی فرش، ارائه الگویی است که بر اساس رفتار مصرف کنندگان بتوان کیفیت مناسبی از تبلیغات این کالا عرضه کرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد محرک‌های ارتباطی با 55/0 تاثیر بر واکنش شناختی مصرف کنندگان و 41/0 تاثیر بر واکنش احساسی مصرف کنندگان بیشترین تاثیر را داشته و محرک های محتوایی 33/0 تاثیر بر واکنش شناختی مصرف کنندگان و 29/0 تاثیر بر واکنش احساسی مصرف کنندگان داشته و اولویت دقت به محرک های محتوایی بیشتر از محرک های ارتباطی است. از طرفی محرک های محتوایی و ارتباطی هیچ کدام بر نگرش مصرف کنندگان تاثیرگذار نبوده اند . لذا ، لازم است مطابق الگوی تحقیق و برای اثربخشی مطلوب، به محتوای تبلیغات اینترنتی فرش دقت وتوجه ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation and Validation of E-Advertising Model of Carpet in Tehran

نویسنده [English]

  • Nasser Yazdani
چکیده [English]

E-advertising is defined as a process of introduction of goods and services. It is also recognized as a process of after sales services that create motivation of cus-tomers through internet tool for increasing purchase. The advantages of this ap-proach refer to its low cost and its access among customers. The aim of this study is determination of effectiveness rate of carpet E-advertising through in-ternet poll and measurement of its validation based on consumer’s behavior model. Importance of this issue is due to position of carpet as a floor covering and variety of products, considering available tools of advertisement. Data col-lection of this study has been done from end-user of internet in Tehran via doc-ument and field study approach using questionnaire. Statistical population is 103 persons who use carpet internet advertising websites. This population is se-lected according to the nature of activities for instance executive managers, pub-lic relation managers, human resources managers and expert’s workers. For data analysis, SPSS and AMOS software were applied in this study. The results of the study show communicating incentives have 0.55 effects on cognitive response and 0.41 effects on affective response. That is highest effect. And content incen-tives have 0.33 effects on cognitive responses and 0.29 effects on affective re-sponses of consumers. On the other hands communicating and content incen-tives do not have significant and positive effects on attitude of consumers. There for it is necessary to pay special attention to internet advertising content according to research model and for desirable affectivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-advertising
  • Advertising validation
  • Tehran carpet market