دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1393 
طراحی و تدوین الگوی فرایند تعالی مشتریان در بخش خدمات بانک و بیمه

صفحه 1-18

فاطمه السادات مدنی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی