بررسی تأثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه شرکت‌های دارای عملکرد برتر در صنایع مختلف، در حال حرکت به سمت حفظ و جلب وفاداری مشتریان می‌باشند؛ یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف می‌تواند بازارگرایی موثر در سازمان‌ها باشد. تحقیق پیش‌رو با هدف بررسی تأثیر بازارگرایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران با اثر میانجی رضایت مشتری و عملکرد مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کارکنان بخش فروش و بازاریابی شرکتهای صنایع‌ غذایی، کاشی و سرامیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مشتریان آنها است. بدین منظور، به ترتیب 120 و 384 پرسشنامه از این دو جامعه جمع‌آوری شد. فرضیه‌های تحقیق به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری یعنی تحلیل مسیر بررسی شد. مطابق نتایج به‌دست آمده، تأثیر مستقیم و معنادار بازاریابی داخلی و بازاریابی خارجی  بر رضایت مشتری، تأثیر مستقیم و معنادار رضایت مشتری بر عملکرد مالی و تأثیر مستقیم و معنادار عملکرد مالی بر ارزش ایجاد شده سهامداران تأیید شد. و در نهایت پیشنهاداتی نیز در راستای نتایج آزمون‌های فرضیه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Influence of Company’s Mar-ket-orientation on Stakeholders’ Created Value in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholam Hoseein Golarzi
  • Morteza Maleki Minbash Razgah
  • Mehri Shahriari

چکیده [English]

Companies with high performances try to attract and maintain customers loyalty. One of the best tools for this is effective market orientation in organizations. This research aims to survey influence of company’s market orientation on stakeholders’ created value with customer’s satisfaction medium influence and financial performance in Tehran stock exchange. Statistical population includes customers, and also sales and marketing staffs of companies in the fields of food and ceramic industries which are in Tehran stock exchange. For this project respectively 120 and 384 questionnaires were collected from these two groups.  Research hypotheses were surveyed by path analysis. According to the results direct and significant influence of domestic and foreign marketing on customer’s satisfaction, customer’s satisfaction on financial performance, and financial performance on created value of stakeholders were verified and some suggestions were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stakeholders’ Created Value
  • Market orientation
  • Customer’s Satisfaction
  • Financial Performance