محرک‌های موثر بر خرید با انگیزه خودنمایی با تعدیل‌گری پایبندی به آموزه‌های مذهبی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از پدیده‌های چالش برانگیز بازاریابی که جامعه و افراد آن را تحت تاثیر خود قرار داده خریدهای خودنمایانگر می‌باشد، جایی که پایبندی به آموزه‌های مذهبی می‌تواند نقش موثری در جهت کاهش این معضل ایفا کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر محرک‌های موثر بر خرید با انگیزه خودنمایی با اثر تعدیل‌گری پایبندی به آموزه‌های مذهبی است. این پژوهش کاربردی بوده و از حیث هدف توصیفی است. اعضای نمونه‌ی آماری این پژوهش، 388 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان بودند که از طریق پرسشنامه‌ای که بدین منظور طراحی شده بود مورد سوال واقع شدند. پایایی ابزار تحقیق به‌ وسیله بررسی سازگاری درونی و روایی آن از طریق روایی‌های همگرا و روایی واگرا مورد سنجش و تایید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. در سطح اطمینان 05/0 نتایج نشان داد محرک‌های محیطی، خودنظارتی و مادی‌گرایی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر خرید خودنمایانگر دارند. همچنین متغیر پایبندی به آموزه‌های مذهبی تاثیر محرکهای محیطی بر خرید خودنمایانگر و مادی‌گرایی بر خرید خودنمایانگر  را به صورت کاهنده تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Drivers Influencing Shopping Aimed to Show off with Commitment to Religious Guides

نویسندگان [English]

  • Housein Daghanian
  • Mohamad alli Siah sarani kajoori
چکیده [English]

One of the challenging events in marketing influencing the society is show off shopping while commitment to religious guides can reduce this subject. This paper surveys the influence of drivers for show off shopping with commitment to religious guides. This is functional descriptive survey. The statistical Population is 388 students of Semnan University who are asked by questionnaire. The validity and reliability is relatively surveyed through convergent and divergent validity survey and internal compatibility survey. Structure equation model is used for surveying hypotheses. Findings show that in confidence level of 0.05 environmentaldrivers, self-supervision, and materialism have positive significant effect on show off shopping. Also, commitment to religious guides reduces influence of environmental drivers and materialism on show off shopping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Drivers
  • Materialism
  • Self-Supervision
  • Show off Shopping
  • Commitment to Religious Guides