دوره و شماره: دوره 13، شماره 8، اسفند 1395 
بررسی تأثیر عوامل مدیریتی، بازارگرایی و استراتژی رقابتی بر عملکرد کسب و کار رستوران‌های با حق امتیاز محدود

صفحه 1-16

داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ علی باغانی؛ حسین فارسی زاده


بررسی تأثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با تأکید بر نقش اعتماد به برند به عنوان متغیر میانجی

صفحه 17-28

امید مهدیه؛ کمال محمدی؛ نشاط چوبتراش


اندازه‌گیری کارایی کشور ایران در مزیت رقابتی در مقایسه با کشورهای منتخب وتحلیل حساسیت آن در مقایسه با کشورهای پیشرو جهان و منطقه

صفحه 29-43

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی


چابکی استراتژیک در صنعت بانکداری ایران و تاثیر آن بر کارایی

صفحه 44-58

ساناز بائی؛ اسدا... کردنائیج؛ جلیل دلخواه


محرک‌های موثر بر خرید با انگیزه خودنمایی با تعدیل‌گری پایبندی به آموزه‌های مذهبی

صفحه 59-74

حسین دامغانیان؛ محمدعلی سیاه‌ سرانی کجوری


مقایسه نقش جنسیت در اثربخشی فریبنده‌های "‌نامتقارن مغلوب‌" و "‌غیرنا‌متقارن مغلوب‌" بر انتخاب مصرف‌کنندگان درفرآیند تصمیم خرید

صفحه 75-87

محمود قاسمی؛ پیمان غفاری آشتیانی